Skip to content
oil

      น้ำมันเป็นผลผลิตที่มีประโยชน์มาก  เช่นใช้ ทำให้หวาน  ทำให้แข็งแรง   ทำให้นุ่มนวล  พระศาสนจักรนำมาใช้ในพิธีกรรมตามจุดประสงค์เหล่านี้ตั้งแต่ในศตวรรษที่  4  มีบทภาวนาเสกน้ำมัน  น้ำมันคริสมาใช้เจิมผู้รับศีลล้างบาป  การใช้น้ำมันเจิมผู้ป่วย

ในพระคัมภีร์

ในพันธสัญญาเดิม บ่อยๆ มีการใช้น้ำมันเจิมบาทหลวง  กษัตริย์   การเจิมพระแท่น  (อพย 30 :23,33;39:27,29; ลนต 6:15) 
     -ใช้น้ำมันปรุงอาหาร (กดว 11 : 8) เป็นเชื้อเพลิงสำหรับตะเกียง  (มธ 25)
-ใช้รักษาแผล  (ลก 10 : 34)

นักบุญยากอบ  บทที่ 5:14  สอนไว้ “ท่านใดเจ็บป่วย  จงเชิญบรรดาผู้อาวุโสของพระศาสนจักรมาอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ป่วย  เจิมน้ำมันผู้นั้นในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า”
-ใช้เจิมศีรษะของแขกผู้มาเยี่ยม  (ลก 7:46)
– มีการใช้น้ำมันเจิมสำหรับชโลมศพ  (มก 16:1)
– มีการใช้น้ำมันแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  สดุดี 133 : 1-2  “พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะ ไหลอาบลงมาบนหนวดเคราของอาโรน ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่าน”
-และการรับพระจิตเจ้า  1 ยอห์น 2:20  “ท่านทั้งหลายได้รับการเจิมจากองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์และทุกคนต่างได้รับความรู้”
พระศาสนจักรใช้น้ำมันศักดิ์สิทธิ์

น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ (Holy  Oils) คือ  น้ำมัน  3 ประการที่ใช้ในพิธีกรรมของพระศาสนจักร คือ
+  น้ำมันคริสมา  ( SC-Sanctum Chrisma) ซึ่งมาจากน้ำมันมะกอกและผสม Balzam (ยางหอม)
+  น้ำมันสำหรับคนไข้ (OI-Oleum Infirmorum)  มาจากน้ำมันมะกอก  หรือจากพืชอื่นๆ
+  น้ำมันสำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน  รับ ศีลล้างบาป  (OC/OS – Oleum Catechumenorum)

     น้ำมันคริสมา ใช้ในศีลล้างบาป  ศีลกำลัง   ศีลบวช   การอภิเษกวัด  เสกถ้วยกาลิกส์ เสกระฆัง      บิชอปเป็นผู้เสกน้ำมันนี้ในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์  ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 6 การเจิมด้วยน้ำมันคริสมา  หมายถึงการเจิมด้วยพระจิตเจ้า  ได้เข้าร่วมกับพระคริสตเจ้าผู้ได้รับการเจิมเป็นสงฆ์  ประกาศก และกษัตริย์ (CCC 1241)

      น้ำมันสำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน  เพื่อขับไล่จิตชั่ว  และให้พระเยซูเจ้ามาสถิต  โดยอาศัยศีลล้างบาป

      น้ำมันสำหรับคนไข้   ใช้กับผู้ป่วยอาการหนัก

      ขอเชิญพี่น้องร่วมใจภาวนาขอพระเจ้า ประทานความรัก  และพระเมตตาไม่มีสิ้นสุดแก่เรา  โดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ ภาวนาให้บิชอปและบาทหลวงในเขตวัด  ให้เป็นผู้รับใช้ที่ใจดีและสุภาพของพระคริสตเจ้า

โดย  บิชอปฟรังซิสเซเวียร์   วีระ  อาภรณ์รัตน์