Skip to content

ศูนย์ คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่นำนักศึกษาของศูนย์จัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนภายใต้ชื่อ “ค่ายเพื่อนแท้ผู้แพร่ธรรม 2014”วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านห้วยบง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2014 โดยมีคณะกรรมการจัดค่าย 40 คน ซึ่งประกอบไปด้วย บาทหลวง 1 ท่าน เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของศูนย์แม่ริมจำนวน 20 คน บราเดอร์คณะซาเลเซียน 2 คน สามเณรเล็กคณะซาเลเซียน 5 คน นักศึกษาคริสตศาสตร์จากวิทยาลัยแสงธรรม 5 คน เยาวชนและอาสาสมัคร 7 คน และมีนักเรียนที่มาเรียนคำสอนจำนวน 193 คน รวมสมาชิกค่ายทั้งสิ้น 233 คน ในค่ายมีกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งช่วยให้นักเรียนได้รู้จักและรักพระเยซูเจ้ามากขึ้น อีกทั้งได้ฝึกดำเนินชีวิตคริสตชนที่เข้มข้น

อนึ่ง ในระหว่างการจัดค่ายคือวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2014 สมาชิกชาวค่ายคำสอนได้ต้อนรับบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ซึ่งมาเยี่ยมและเป็นประธานในพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กในค่ายจำนวน 17 คน และรับศีลกำลังจำนวน 24 คน โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้เสกหอประชุมใหม่ “พระสันตะปาปาบอห์นที่ 23” ด้วย ซึ่งคุณพ่ออูโก โดนินี เจ้าอาวาสเป็นผู้ก่อสร้างเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆของวัดและของชุมชน จบค่ายนี้ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า มาเรียนคำสอนในครั้งนี้ได้ประสบการณ์มากมายและเรียนคำสอนสนุก ทำให้รักพระเป็นเจ้ามากยิ่งขึ้น