Skip to content
pope_john xxiii

Romereports.com ได้ลงคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่  23  มี 7 ประเด็นสำคัญในชีวิตของพระองค์ที่ทำให้ได้รับขนานนามว่า The Good Pope    แปลว่า พระสันตะปาปาผู้แสนดี  และได้รับแต่งตั้งเป็นนักบุญในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน  2014

พระองค์เป็นโป๊ปองค์หนึ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรคาทอลิก  แม้ว่าได้อยู่ในสมณสมัยไม่ถึง  5  ปี (28 ตุลาคม 1958 ถึง 3 มิถุนายน 1963 ) เป็นบุคคลที่มีผู้ชื่นชมมากที่สุดพระองค์หนึ่งในศตวรรษ ที่ 20  เพราะเหตุที่มีสไตล์และทัศนคติ  ที่หลายคนเปรียบโป๊ปฟรังซิส คล้ายกับพระองค์  มีลักษณะสำคัญบางประการที่คนทั่วไปในสมัยของพระองค์  ขนานนามว่า โป๊ปผู้แสนดี

1.  สงคราม (war)  เมื่ออายุ  23  ปี  พระองค์ได้รับราชการทหารบกในอิตาลี  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1  ได้เป็น จิตตาธิการทหารแห่งหนึ่ง  และในค.ศ.1925 -1933  ทรงเป็นสมณทูต  บิชอปผู้แทนพระสันตะปาปาในประเทศบัลแกเรีย  ตุรกี  และฝรั่งเศส  ขณะอยู่ที่กรุงอิสตันบุล (ตุรกี)   ทรงช่วยชีวิตชาวยิวหลายร้อยคน

2. สมเด็จพระสันตะปาปา  (Pope) เมื่อกลับมาพำนักในอิตาลี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัลในเดือนมกราคม  ค.ศ.1953  ได้เป็นพระอัยกาของนครเวนิส  (อิตาลี)  หลังจากนั้น  5 ปี  ทรงได้รับเลือกให้เป็นสมเด็จพระสันตะปาปา  องค์ที่  261 ใน วันที่ 28  ตุลาคม ค.ศ. 1958  ทรงเลือกพระนาม  ยอห์น  เพราะเป็นชื่ออาสนวิหารยอห์นแห่งลาเตรัน  (กรุงโรม)  และมีพระสันตะปาปาเลือกใช้ชื่อนี้มากที่สุด  22 พระองค์  และองค์สุดท้าย เมื่อ  640 กว่าปีมาแล้ว (ค.ศ. 1317)

3. ความรัก  (Affection)  ทันที่ที่เป็นพระสันตะปาปา  ทรงได้รับขนานนามว่า  “โป๊ปผู้แสนดี”  ทรงพยายามใกล้ชิดกับทุกคน  ทรงไปเยี่ยมนักโทษในคุกที่กรุงโรม  เยี่ยมเด็กในโรงพยาบาลบัมบีโนเยซู  และเด็กๆบางคนคิดว่าพระองค์คือ “ซานตาคลอส”

4. สภาสังคายนา (Council)  ภารกิจที่สำคัญที่สุดในสมณสมัยของพระองค์คือทรงประกาศให้มีประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่  2  เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์พระศาสนจักร เริ่ม วันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ.1962  และพระสันตะปาปา  ปอลที่ 6  เป็นผู้ปิดสภาสังคายนา  ค.ศ.1965

5. ดวงจันทร์ (The moon) พระองค์ทรงเป็นนักสื่อสารยิ่งใหญ่  พูดกับทุกคน  ครั้งหนึ่งตรัสถึงดวงจันทร์กับประชาชน  จากหน้าต่างที่ประทับ  หน้าจตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตรที่วาติกันว่า  แม้แต่ดวงจันทร์ยังมาฟังพระองค์ในโอกาสนั้

6. คำสอน (Doctrine) โป๊ป ยอห์นที่ 23 ได้เขียนสมณลิขิต 8 ฉบับ บางฉบับเป็นคำสอนพื้นฐานสำคัญของพระศาสนจักร เช่น สันติสุขบนแผ่นดิน ( Pacem in  Terris) เรียกร้องให้ร่วมมือกันสร้างสันติสุขบนแผ่นดิน  ทรงสิ้นพระชนม์เช้าวันที่ 3 มิถุนายน 1963  อายุ 81 พรรษา  ร่างของพระองค์ถูกรักษาไว้ในมหาวิหารนักบุญเปโตร  ใกล้กับหลุมศพของโป๊ป ยอห์น ปอลที่ 2

7. มรดกตกทอด (Legacy)  สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น  ปอลที่ 2 ทรงเป็นผู้ประกาศแต่งตั้งพระองค์เป็นบุญราศี วันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2000  ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร     และในวันที่ 3  มิถุนายน  2013  โอกาสครบ 50 ปีของการสิ้นพระชนม์    สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงไปภาวนาที่หลุมศพของพระองค์

หมายเหตุ    ขอขอบคุณ   คุณวีณา  โกวิทวานิชย์  ที่ได้เรียบเรียงหนังสือ บิดาผู้ใจดี  พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สื่อมวลชนคาทอลิกจัดพิมพ์  เมษายน 2002  และศิษย์เก่ากรุงโรม  ได้แปล  บันทึกวิญญาณ ของพระสันตะปาปา  ยอห์นที่ 23 เล่ม 1 สื่อมวลชนคาทอลิกฯจัดพิมพ์ เมษายน 1982

บิชอปวีระ  อาภรณ์รัตน์   เรียบเรียง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง