Skip to content

1. สามเณราลัยแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์
22 ม.2 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 0-5372-1056
www.seminaryphan.webiz.co.th

2. บ้านเบธาราม เชียงใหม่

195/1 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 08-1980-0701
– บ้านเบธาราม พะเยา
201 ม.15 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 08-8263-4452

3. บ้านเณรคามิลเลียน เชียงราย

101 ม.8 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 0-5378-7173 โทรสาร 0-5378-7172
www.camillianchiangrai.org
[email protected]

4. บ้านดอนบอสโก ดอยสะเก็ด

103 ม.10 ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5329-1308

5. นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต

219 ม.4 ต.สันทรายน้อย
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร./โทรสาร 0-5349-1561