Skip to content

แผนก เยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่จัดอบรมผู้นำกิจกรรมสันทนาการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2014 ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดย คุณ อโนเชาว์ พจนาดำรงพงษ์ และทีมงานเป็นวิทยากร มีผู้นำเยาวชนเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 52 คน