Skip to content

ศูนย์ คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่จัดสัมมนาการเตรียมค่ายคำสอนขึ้นให้กับบุคคลากรผู้จัดค่ายคำสอนในสังฆมณฑลประจำปี 2014 โดยในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 แล้ว เพื่อจะได้มีแนวทางในการจัดค่ายอย่างเป็นระบบมากขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดค่ายให้ดียิ่งขึ้น โดยมีพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร, คุณสมบัติ งามวงศ์และทีมงานเป็นวิทยากร ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2014 ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 117 คน

อนึ่ง สังฆมณฑลเชียงใหม่มีการจัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนในปี 2013 ประมาณ 80 ค่าย และมีเด็กและเยาวชนร่วมค่ายคำสอนรวมประมาณ 7,000 คน ทั่วสังฆมณฑล