Skip to content

ประชาสัมพันธ์ : ค่ายกระแสเรียกซิสเตอร์แม่ปอน 2014

ซิสเตอร์คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล หรือ “ซิสเตอร์แม่ปอน”
มีความยินดีเชิญชวน “เยาวชนหญิง” เข้าร่วมค่ายกระแสเรียกในคณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

ในวันพฤหัสบดีที่ 1-4 เมษายน 2014
ณ 
บ้านมารีย์นิรมล
102 ม.7 ต.ดอยแก้ว
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160