Skip to content

ศูนย์ คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาครูคำสอนที่จบการศึกษาหลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2013 รุ่นที่ 18 จำนวน 12 คน (สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่ 10 คนและสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 2 คน) โดยมี บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสต ศาสนธรรม สภาบิชอปฯ และประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีมอบวุฒิบัตร บาทหลวง เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และอ่านรายนามนักศึกษาที่รับวุฒิบัตรในวันนี้ ท่ามกลางบาทหลวง นักบวช พ่อแม่พี่น้อง ศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี ประมาณ 300 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2014 ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ในระหว่างพิธีได้มีพิธีการแต่งตั้งครูคำสอนอย่างเป็นทางการและมอบกางเขนเป็นที่ระลึก พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ได้ให้ข้อคิดในพิธีมิสซาความตอนหนึ่งว่า

“ขอให้นักศึกษาทุกคนติดตามพระคริสตเจ้าด้วยความเชื่อดังเช่นอับราฮัม ที่พระเจ้าทรงเรียกให้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตน ขอนักศึกษาอย่ากลัวเลย เพราะพระเจ้าจะทรงอยู่เคียงข้างเราแต่ละคน พระสันตปาปาฟรังซิสได้ตรัสให้โอวาทเตือนใจครูคำสอนในงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติที่ผ่านมาว่า ให้เราออกไปประกาศข่าวดี อย่าปิดตัวอยู่แต่ขอให้พวกเราทุกคนนำข่าวดีไปยังผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคม”

พิธีการต่างๆ จบลงด้วย พิธีการส่งนักศึกษาออกไปประกาศข่าวดี หลังมิสซาได้มีการรับประทานอาหารและชมการแสดงต่างๆ ในบรรยากาศแบบครอบครัว อนึ่ง ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523/1980 เพื่อส่งเสริมฆราวาสกลุ่มชาติพันธุ์และผู้สนใจเป็นนักบวชให้ศึกษาด้านคริสตศาสนธรรม โดยมีหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ได้รับการอบรมในสถาบันแห่งนี้ทั้งจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และจากสถาบันนักบวช ซึ่งนอกจากผู้รับการอบรมจะได้รับความรู้ด้านคริสตศาสนธรรมแล้ว พวกเขาจะได้ฝึกดำเนินชีวิตคริสตชนที่เข้มข้นเป็นหมู่คณะ และได้รับประสบการณ์งานแพร่ธรรม อาศัยการสัมผัสชีวิตผู้แพร่ธรรม การจัดกิจกรรมกับเด็กๆ และเยาวชน การจัดค่ายคำสอน การทัศนศึกษา การแบ่งปันพระวาจาและร่วมกิจกรรมของพระศาสนจักรในระดับท้องถิ่น ระดับสังฆมณฑลและระดับประเทศ ตามโอกาสที่เหมาะสมด้วย ปัจจุบัน (ค.ศ.2014) มีนักศึกษาจบการศึกษาแล้วจำนวน 18 รุ่น จำนวน 265 คน

ในโอกาสนี้ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้าที่โปรดให้มีกระแสเรียกการเป็นครูคำสอนและมีนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวเป็นครูคำสอนเพิ่มขึ้น เพื่อทำงานแพร่ธรรมในพระศาสนจักร และขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนงานคำสอนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ทุกท่านด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง