Skip to content

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาของศูนย์คำสอนแม่ริม

เมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2014 ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดประชุมพบปะผู้ปกครองของนักศึกษา เพื่อเป็นโอกาสให้คณะผู้ใหญ่ของศูนย์ได้รู้จักและพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นการให้ผู้ปกครองได้เข้าใจถึงระบบการอบรมที่บุตรหลานของตนกำลังรับการฝึกอบรมและภาคภูมิใจในกระแสเรียกที่บุตรหลานได้รับในฐานะที่จะเป็นครูคำสอนในอนาคต โดยในงานได้มีการแนะนำบุคคลากรของศูนย์  ชมวีดีทัศน์สรุปกิจกรรมของศูนย์ตลอดปีที่ผ่านมา รับประทานอาหารเย็นด้วยกัน มีการนำเสนอถึงชีวิตครูคำสอนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ และมีการแบ่งปันประสบการณ์ของศิษย์เก่ารวมท้ังฟังความในใจของตัวแทนผู้ปกครองที่กล่าวถึงความรู้สึกของตนที่มีต่อลูกๆ ที่เตรียมตัวเป็นครูคำสอน

ประชุมศิษย์เก่าแม่ริมรุ่นที่ 15-17

ศิษย์ เก่าของศูนย์คำสอนแม่ริมรุ่นที่ 15-17 จำนวน 20 คนมาประชุมพบปะกันประจำปี ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2014 เริ่มตั้งแต่ในภาคเช้ามีการบรรยายถึงหัวข้อ “ปีผู้รับพระพรแห่งความเชื่อ 2014” โดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จากนั้นมีการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตครูคำสอนของแต่ละคน ในภาคบ่าย บรรดาศิษย์เก่าได้ประชุมวางแผนงานและร่างโครงการที่จะทำร่วมกันในปี 2014  และในวันที่ 16 มีนาคม 2014 ศิษย์เก่าได้ร่วมงานปิดปีการศึกษาของรุ่นน้องและได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดีกับรุ่นน้องในตอนค่ำอีกด้วย

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาของศูนย์คำสอนแม่ริม