Skip to content
001
คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล

แผนกพระคัมภีร์

  ในรายงานการประชุมกรรมาธิการฝ่ายของสภาบิชอปคาทอลิกฯ  วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน  สามพราน  แผนกพระคัมภีร์ ซึ่งมีคุณพ่อทัศนุ  หัตถการกุลได้รายงานเกี่ยวกับ  การจัดพิมพ์หนังสือพระคัมภีร์  ดังต่อไปนี้

1. ปัญจบรรพ  (จำหน่ายหมดแล้ว)
2. ประวัติศาสตร์  (เหลือ 133 เล่ม)
3. สารบบที่ 2  (เหลือ 2,265 เล่ม)
4. ปรีชาญาณ (เหลือ 153 เล่ม)
5. ประกาศก  (เหลือ 553 เล่ม)
6. พันธสัญญาใหม่  (จำหน่ายหมดแล้ว)

คณะกรรมการฯ กำลังจัดเตรียมต้นฉบับพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์  รวมภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่  คาดว่าจะจัดส่งไปพิมพ์ที่ประเทศเกาหลีได้ภายในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2014  โดยจะใช้เวลาพิมพ์ประมาณ  3 เดือน  เราหวังว่าการจัดพิมพ์และการจัดส่งจะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2014  เพื่อแต่ละสังฆมณฑล  บรรดานักบวช  องค์กร  หน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจจะสามารถได้รับพระคัมภีร์ฉบับนี้เป็นของขวัญภายในต้นปี ค.ศ. 2015

การปฏิบัติงานด้านพระคัมภีร์

1. อัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง   ศูนย์คริสตศาสนธรรมได้จัดสอนที่โรงเรียนท่าแร่  จัดรายการวิทยุ  จัดกิจกรรมให้นักเรียน  และพระคัมภีร์สัญจร
2. สุราษฎร์ธานี   จัดส่งเสริมการอ่านเป็นกลุ่ม  แบ่งปันพระวาจา  พระคัมภีร์ไปรษณีย์  และวันพระคัมภีร์ที่โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
3. นครราชสีมา   ส่งเสริมการอ่านแก่วัด 3 แห่ง และโรงเรียน  6 โรง  จัดกลุ่มแบ่งปันพระวาจา  รายการวิทยุ  เสียงตามสาย  และใบพระวาจา
4. อุดรธานี   จัดการอ่านพระคัมภีร์เป็นกลุ่มแก่วัด 8 แห่ง  โรงเรียน 4 โรง  แก่สามเณรและครูคำสอน  34 คน  ทำแบบทดสอบหนังสือกิจการอัครสาวก  จัดรายการตอบปัญหาพระคัมภีร์  และกลุ่มแบ่งปันพระวาจา
5. เชียงใหม่   จัดอบรมพระคัมภีร์ที่ศูนย์มิสซัง  เกี่ยวกับ “วิวรณ์”   จัดไบเบิ้ลเกมส์สัญจร  ทั้ง 5 เขต  ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน  และชิงชนะเลิศในวันที่ 7 ธันวาคม  ที่โรงเรียนศีลรวี  เชียงดาว
6. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   จัดโครงการพระคัมภีร์ไปรษณีย์  ทีมคำสอนสัญจรไปในงานสัปดาห์พระคัมภีร์  งานวิชาการโรงเรียน  วิถีชุมชนวัด  สื่อการสอน  วีดีทัศน์พระคัมภีร์  อบรมพระคัมภีร์แก่ผู้ใหญ่ที่กรุงเทพฯ และบ้านผู้หว่าน
7. ราชบุรี   จัดโครงการพระคัมภีร์ไปรษณีย์  ไบเบิ้ลคอนเทสต์  รายการวิทยุ  สารคำสอน
8. จันทบุรี   จัดตอบคำถามพระวรสารนักบุญยอห์นในวันวิชาการ  สารคำสอน  โครงการมารานาธา
9. วิทยาลัยแสงธรรม   จัดแสงธรรมไบเบิ้ลคอนเทสต์  ครั้งที่ 3

ครูคำสอนต้องรักพระคัมภีร์  นำพระวาจาไปดำเนินชีวิตและแบ่งปันด้วยความยินดี