Skip to content
15CuaresmaA2

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต
16 มีนาคม 2014

บทอ่าน ปฐก  12: 1-4ก  ;  2 ทธ  1: 8ข-10  ;   มธ  17: 1-9
พระวรสารสัมพันธ์กับ  คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)   444, 554
จุดเน้น อย่ากลัวเลย

“อย่ากลัวเลย” เป็นคำพูดของพระเยซูเจ้าที่เราทุกคนควรจำให้ได้ทุกวัน  ดูเหมือนในโลกสมัยนี้เรามีชีวิตที่มีหลายสิ่งเป็นเหตุให้เรากลัว  เครียด  และกังวลใจ  เช่นว่า ฉันจะมีเงินพอจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ไหม  ฉันมีหนี้เยอะเกินไปได้อย่างไร  คนนั้นที่ฉันชอบจะโทรศัพท์กลับมาหาฉันไหม  หรือพวกเขาคิดว่าฉันไม่ดีพอ  พี่น้องอาจคิดต่อได้เรื่อยๆ  เกือบทุกด้านของชีวิต  เราอาจคิดกังวลใจได้เรื่อย  บ่อยมาก  ดูเหมือนเราคิดไปว่ามีแต่เราคนเดียวเท่านั้นที่มีอะไรต้องกังวลหรือต้องกลัว  อย่างไรก็ดี  ให้พี่น้องคิดถึงคำพูดที่พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า “พระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไร  ก่อนที่ท่านจะขอเสียอีก” (มธ 6:8)

เมื่อเรามาหาพระบิดา  เวลาอธิษฐานภาวนา  เราไม่ต้องบอกพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ไม่รู้ (พระองค์ทราบทุกสิ่ง) ในชีวิต  เราอาจต้องขอบคุณบางคนที่ช่วยให้เราจำเรื่องที่เราควรใส่ใจมัน  ฉะนั้น เวลาเราภาวนาจึงไม่ใช่บอกพระองค์  แต่เป็นการขอให้ช่วยเราเปิดจิตใจของเราเองหาพระองค์มากว่า  เราจำเป็นต้องตระหนักถึงพระองค์  พระองค์ประทับต่อหน้าเรา  ทรงทราบถึงความต้องการของเรา  ความกลัว  ความกังวลใจ  และเป็นพิเศษ  พระองค์ปรารถนาจะช่วยเหลือเราให้มองผ่านไป

บ่อยๆ เรามิได้คิดถึงความต้องการและความสนใจของเรา  แต่พระเจ้าทรงสนใจ   ทั้งนักบุญมัทธิว (10:31)  และนักบุญลูกา (12:7)  สอนประชาชนว่า “อย่ากลัวเลย” เพราะเหตุว่าพระเจ้าทรงสนใจดอกไม้ในทุ่งและนกในอากาศ  พระเยซูเจ้าตรัสว่า “อย่ากลัวเลย  ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก”  เราสามารถเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของพระเยซูเจ้า  เพราะพระองค์ตรัสชัดเจน  ดูเหมือนเราไม่ค่อยจำ  ว่าในสายตาของพระเจ้า  เรามีคุณค่า  และพระองค์ทรงรักเรา  อย่ากลัวเลยจึงเป็นประโยคที่ให้ความหวังและความบรรเทาใจ  ช่วยให้เราไม่ต้องกังวลในทุกสิ่งในชีวิตประจำวัน

ยังมีบางอย่างอีกด้วยที่เราต้องจำ  เมื่อเราได้ยินประโยคที่พระเยซูเจ้าตรัส คือ อย่ากลัวพระองค์  หรือกลัวพระบิดา  แต่ความหมายที่เรากำลังหมายถึง คือ เคารพยำเกรงพระเจ้า  บางคนเข้าใจไปถึงให้กลัวพระเจ้า  กลัวการตัดสิน  กลัวพระพิโรธ    ในจดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่หนึ่ง กล่าวว่า “ความรักสมบูรณ์อยู่ในเรา  เพื่อให้เรามีความมั่นใจในวันพิพากษา  เพราะพระองค์ทรงเป็นอย่างไร  เราในโลกนี้ย่อมเป็นอย่างนั้นด้วย  ไม่มีความกลัวในความรัก  ความรักที่สมบูรณ์ย่อมขจัดความกลัว  เพราะความกลัว คือ ความคาดหมายว่าจะถูกลงโทษ  ความรักของผู้มีความกลัวจึงยังไม่สมบูรณ์  จงมีความรักเถิด  เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน” (1 ยน 4:17-19)

เมื่อนักบุญยอห์นบอกเราว่า  ถ้าเรากลัวพระเจ้า  ความเชื่อและความรักของเราก็ยังไม่สมบูรณ์  ความรักที่สมบูรณ์ย่อมขจัดความกลัว  หากเรารักพระเจ้า  สิ่งที่เราควรกลัวจริงๆ คือ กลัวพระเจ้า  แต่พระเยซูคริสตเจ้าเผยแสดงแก่เราว่า  พระเจ้าทรงเป็นความรัก “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก  จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์  เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์… จะมีชีวิตนิรันดร” (ยน 3:16)

ดังนั้นคำพูดของพระเยซูเจ้าทั้งจากพระวรสารวันนี้และตอนอื่นๆ สอนเราว่า  พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง  ทุกขณะที่เราต้องการ  แต่อยู่ที่ฝ่ายเราจะแก้ปัญหา  จะได้รับความบรรเทาได้อย่างไร  พระเจ้าทรงทำเช่นนี้เพราะความรัก  ความดี  และความเมตตาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด

บิชอปวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(มกราคม – มีนาคม 2014), หน้า 109-110.