Skip to content

ระหว่าง วันที่ 3-7 มีนาคม 2014 คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ คณะครูและนักศึกษา ได้ต้อนรับนักเรียน (ผู้ทุพพลภาพ หูหนวก-ใบ้) จากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่ มาพักที่ศูนย์โม้งฯ เพื่อศึกษาประสบการณ์ชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติ  มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น เข้าวัดสวด เรียนภาษามือ ทำอาหารและรับประทานร่วมกัน นักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาฯ มาพักในศูนย์ 5 คืน ในช่วงกลางคืนมีการสันทนาการ แสดงละครเงา และการละเล่นต่าง ๆ ทำให้เด็ก ๆ ต่าง ได้รับความสนุกสนาน และสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน

ในจำนวนเด็กที่มา 12 คน มีคาทอลิกอยู่ 2 คน ซึ่งมากจากแม่สะเรียงและแม่สาย