Skip to content
ประวัติสังฆานุกร ยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา
ประวัติสังฆานุกร ยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา
ประวัติสังฆานุกร ยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา
ประวัติสังฆานุกร ยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา
ประวัติโดยสังเขป
 • เกิดวันที่ : 1 กันยายน ค.ศ. 1981 (2524)
 • เป็นสัตบุรุษ : วัดนักบุญยอห์ บัปติสต์ แม่โถ (จ.แม่ฮ่องสอน)
 • ชื่อบิดา : ลูกา เทอเนอ ศรีสุทธิจรรยา
 • ชื่อมารดา : โรซา โรส่า ศรีสุทธิจรรยา
 • จำนวนพี่น้องในครอบครัว 5 คน (เป็นคนที่ สอง)
 • ที่อยู่บิดา มารดา 26/1 ม. 8 บ. ห้วยไม้ซาง ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
กระแสเรียก

ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรดามิชชันนารี ที่ทุ่มเทและอุทิศชีวิตของตน เพื่อพวกเราชาวเขาอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย พวกท่านมีรอยยิ้มและคำพูดที่นุ่มนวลต่อบรรดาเด็กๆ จึงเกิดความประทับใจและอยากที่จะเป็นเหมือนกับพวกท่าน คือ การเป็นคนที่ใจดี มีความรักและห่วงใยต่อคนอื่นๆ และเป็นที่รักของบุคคลที่พบเจอ นอกจากนี้ยังได้รับฟังเรื่องราวต่างๆ ของพวกท่านเหล่านั้นจากปู่ย่าตายาย ยิ่งทำให้รู้สึกประทับใจมากยิ่งขึ้นไปอีก บวกกับการที่ได้เกิดมาในสภาพครอบครัวที่ค่อนข้างเคร่งในเรื่องศาสนา ทั้งหมดนี้คือที่มาของชีวิตกระแสเรียกของผม

 • ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อ ยอแซฟ ดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ
 • บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน (จ.นครปฐม)
 • บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (โคราช)
 • บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน (จ.นครปฐม)
จบการศึกษา
 • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน (จ.แม่ฮ่องสอน)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ (จ.แม่ฮ่องสอน)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน (จ.นครปฐม)
 • ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
 • ศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร์
 • วิทยาลัยแสงธรรม (จ. นครปฐม)
หน้าที่ - ได้รับการแต่งตั้ง
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2011 โดย บิชอป ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมที่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม วันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2012 โดย บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
 • ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ที่ สามเณราลัยยอแซฟ สามพราน นครปฐาม วันที่ 20 กรกฏาคม ค.ศ. 2013 โดยบิชอป หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

คติพจน์ในชีวิต

“จงชื่นชมยินดีในความหวัง อดทนต่อความทุกข์ยาก
พากเพียรในการภาวนา” (รม 12:12)

 • เชื้อชาติ : ไทย
 • สัญชาติ : ไทย
 • มือถือ  08-5425-0772
 • Email : [email protected]
ประวัติสังฆานุกร ยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา
ประวัติสังฆานุกร ยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา
ประวัติสังฆานุกร ยอห์น บัปติสต์ ชาญชัย ศรีสุทธิจรรยา