Skip to content

เมื่อ วันที่ 16 -19 กุมภาพันธ์  ซิสเตอร์คณะธรรมฑูตแห่งพระหฤทัยพระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา (ซิสเตอร์บ้านมรีนา) ได้จัดโครงการอบรมประจำปีแก่เยาวสตรีบ้านมารีนาเชียงใหม่-พะเยา ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 34 ในปีนี้   ณ  มูลนิธิบ้านมารีนา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

โอกาสนี้  ทางคณะได้เรียนเชิญพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  มาเป็นประธานพิธีมิสซาปิดการอบรมฯ และมอบวุฒิบัตรให้กับเยาวสตรีที่เรียนจบวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตร 2 ปี จำนวน 20 คน ในวันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 17.00 น.  ณ วัดน้อย มูลนิธิบ้านมารีนาเชียงใหม่  หลังพิธีร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน และร่วมกิจกรรม “ราตรีสานสัมพันธ์น้องพี่และอำลาหมู่ 4”  

ทางมูลนิธิบ้านมารีนาขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมิสซาขอบพระคุณเป็นเจ้า และขอบพระคุณบรรดาบาทหลวงที่มาร่วมยินดีและกำลังใจกับลูกๆ บ้านมารีนาในครั้งนี้

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพร  ประทานพระหรรษทานทุกประการ แด่ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของบ้านมารีนาตลอดมา

ด้วยความเคารพรักอย่างสูง
ซิสเตอร์และลูกๆบ้านมารีนา