Skip to content

กลุ่ม เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ สำหรับผู้ป่วย ญาติ และออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พิการ ผู้สูงอายุ ตามบ้าน เนื่องในวันผู้ป่วยสากล ประจำปี 2014โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2014 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 20.00น. และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 08.00 -12.00 น.ที่วัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร พร้อมกับการให้คำปรึกษาเรื่องการขึ้นทะเบียนบัตรทองสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสัญชาติไทย โดยแผนกกลุ่มชาติพันธุ์ของสังฆมณฑลเชียงใหม่

กิจกรรมวันผู้ป่วยสากล ประจำปี 2014 นี้กลุ่มเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่และกลุ่มชาติพันธุ์ของสังฆมณฑลเชียงใหม่  ได้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการประจักษ์ของแม่พระเมืองลูร์ด และเป็นวันที่พระศาสนจักรกำหนดให้เป็น”วันผู้ป่วยสากล” คือ ทุกวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อให้เป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับบรรดาผู้เจ็บป่วยผู้ที่ทำงานในด้านสุขภาพอนามัย  และทุกคนได้มีโอกาสไตร่ตรอง  ค้นหาคุณค่า และความหมายของความทุกข์ทรมานจากประสบการณ์แห่งความเจ็บป่วยโดยผ่านทางการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ซึ่งทนทุกข์ทรมานด้วยความรักสุดพรรณนา (Spesalviข้อ37)

ในโอกาสวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 22 องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  กล่าวว่า “ ความเชื่อและความรักเมตตา : เราจึงควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องเช่นเดียวกัน (1 ยน 3:16) พ่อจึงขอแบ่งปันส่วนหนึ่งของสาส์น

ององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  นั่นคือ ด้วยพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปและศีลกำลัง พวกเราได้รับเรียกมาเพื่อปรับตนเองให้คล้ายกับองค์พระคริสตเจ้า ชาวสะมาริตันผู้ใจดีของผู้ทนทุกข์ทรมานทุกคน เช่นนี้แหละ เราจึงรู้จักความรัก โดยอาศัยการที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนม์ของพระองค์เพื่อเรา และเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อบรรดาเพื่อนพี่น้อง (1 ยน 3:16)

บิชอปฟิลิป บรรจง  ไชยรา ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสุขภาพอนามัย ก็ออกสาส์นให้กำลังใจกับ “ผู้ที่กำลังเผชิญกับความเจ็บป่วย” เป็นพิเศษในสภาวะที่ท่านกำลังต่อสู้กับความทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บอู่ นอกจากยารักษาโรคแล้ว เราคริสตชนจำเป็นต้องอาศัย “ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเยียวยารักษา”

  1. ศีลอภัยบาป     พลังของศีลอภัยบาปจะทำให้เรากลับคืนสู่พระหรรษทานของพระเป็นเจ้าอีกครั้ง
  2. ศีลเจิมผู้ป่วย    เป็นกำลังใจให้ก้าวผ่านความทุกข์ทรมาน ความกลัวและมีความหวังที่จะฟื้นฟูจิตใจ

ให้มีความเข้มแข็ง

  1. ศีลมหาสนิท    จะทำให้ธรรมชาติที่อ่อนแอในความเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์

กิจกรรมวันผู้ป่วยสากลยังส่งเสริมให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการสาธารณสุขทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยกิจกรรมมีการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยและญาติ จากนั้นมีการออกเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พิการ ผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชนเขตหมู่บ้านศรีวิเชียร

และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014 ซึ่งตรงวันผู้ป่วยสากล ทางวัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นเพิเศษสำหรับผู้ป่วย พร้อมกับส่งศีลเจิมให้กับผู้เจ็บป่วยและผู้สูงอายุด้วย