Skip to content

เมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2014 คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 19 ของศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ทัศนศึกษาที่ตำหนักพระแม่กวนอิม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ซือฟู่ กวนหยง (ซือฟู่เล็ก) ท่านเป็นภิกษุณีประจำวัดแห่งนี้เพียงรูปเดียว พุทธสถานดังกล่าวนี้เป็นของนิกายมหายาน การไปครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักศาสนสัมพันธ์