Skip to content

นัก เรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ต แผนกประถม จำนวน 40 คน เข้าเงียบเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2014 ณ โรงเรียนมงฟอร์ต โดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นผู้เทศน์ พร้อมกับทีมงานเยาวชนของสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นผู้จัดกิจกรรม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง