Skip to content

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจเป็นครูคำสอน รุ่นที่ 20

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเป็นครูคำสอนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ รุ่นที่ 20 หลักสูตร 2 ปี (ปี 2014-2016)
ณ ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ผู้สนใจ