Skip to content

เมื่อ วันที่ 31-1 กุมภาพันธ์ 2014 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรม,ศูนย์สัมคมพัฒนาสังฆมณฑล เชียงใหม่ ร่วมกับคุณพ่อธนัย สุวรรณใจและคุณพ่อศรชัย ดิพอ ได้จัดให้มีศึกษาอบรมให้กับครูคำสอนและหัวหน้าคริสตชนเขตแม่สะเรียงที่ศูนย์คาทอลิกวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง โดยมีเนื้อหา คือ

 1. ทบทวนปีแห่งความเชื่อและปีผู้ประกาศข่าวดีตลอดจนแผนอภิบาล สังฆมณฑลเชียงใหม่ ค.ศ 2010–2015(2553-2558)
 2. วันสันติภาพสากล ปี 2014 “ภารดรภาพ คือพื้นฐานและหนทางสู่สันติ”
 3. ปีผู้รับพระพรแห่งความเชื่อ
 4. สถานการณ์สังคมที่มีผลกระทบต่อต่อวิถีชีวิตชุมชน
 5. Work shop
  5.1 สภาพสังคมคริสตชนหมู่บ้านเป็นอย่างไร

  5.2 จะร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขอย่างไรบ้างบอกเป็นวิธีการ
    

กระบวนการ แบ่งปัน 2 ส่วนคือการประชุมกับคุณพ่อเจ้าวัดและการศึกษาอบรมวิทยากรจากศูนย์ฯ 

วันที่ 31 มกราคม 2014

– หัวหน้าคริสตชนพบกับคุณพ่อเจ้าวัดและคุณพ่อปลัดในเรื่องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการทำพิธีแต่งงาน การเตรียมสถานที่สำหรับคริสมาสปี 2014 การรับเด็กที่ศูนย์ฯ การช่วยการสร้างยุ้งข้าว การขับร้องเพลง การทำความ สะอาดวัด การไปสอนคำสอนที่โรงเรียน”บริพัตรศึกษา” ฯลฯ

– ประกาศทราบถึงเทศกาลมหาพรต ปี 2014 ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม (พุธรับเถ้า) และปัสกา (20 เมษายน) ค่ายคำสอนฤดูร้อน การล้างบาป การติดตาม BEC ต่อเนื่อง

– ย้ำบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าคริสตชน

1 กุมภาพันธ์ 2014 – ภาวนาร่วมกัน

 • ทบทวนปีแห่งความเชื่อและปีผู้ประกาศข่าวดี
 • กิจกรรม “มองต่างมุม” แลกเปลี่ยนข้อคิดที่ได้ การมีจุดยืนต่างกัน เห็นต่างกัน เปิดใจคุยและรับฟังกันจะมองครบด้านมากขึ้น เราต้องเปิดใจให้กล้าสำหรับการอยู่ร่วมกัน

– แต่ละคนมีสมองซิกซ้าย –เหตุผล ซีกขวา อารมณ์ ความรู้สึก สุนทรีย์ เรายังมีชีวิต จิตใจ (spirituality) ที่ช่วยในการพิจาณาไตร่ตรองและตัดสินใจ? ซึ่งสำคัญจะช่วยให้เราไม่หลงทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโลภ หลง ที่นำไปสู่การกระทำที่เอาเปรียบ สร้างความขัดแย้งและรุนแรงที่สุด

 • สารวันสันติภาพสากล 1 มกราคม 2014 “ภารดรภาพ คือพื้นฐานและหนทางสู่สันติ” พระสันตะปาปา จะประกาศทุกปีเมื่อเริ่มปีใหม่ ปีที่ผ่านมาคือ “จงปกปักคุ้มครองสิ่งสร้าง” ที่พูดถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่ต้องไม่เบียดเบียนและดูแลรักษา ภารดรภาพ ตรงกับคำสอนของชาวปกาเกอญอ คือ Pgaz k’nyau kai dau puj waij “เราทุกคนเป็นพี่น้องกัน”ช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ ไม่เบียกเบียนกัน เสมือนที่ปรึกษาในครอบครัวที่รักและให้อภัยกันเสมอ
 • ปีผู้รับพระพรแห่งความเชื่อ (ดูสไลด์)

ผู้ที่ได้รับพระพรได้แก่คริสตชน คริสตชนสำรอง และประชากรของพระเจ้าทุกคน แนวทางปฏิบัติ 3 ประการที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงชี้นำ ตลอดจนแนวทางใหม่ที่พระศาสนาจักรจะก้าวเดินต่อไป ที่เน้อประตูของพระศาสนาจักรจะต้องเปิดก้าวสเสมอ พันธกิจ คือการมุ่งแสวงหาพระเยซูเจ้าและประชากรของพระองค์ แสวงหาความดี สร้างความหวัง ให้ผู้อื่นมีความสุข

 • เราต้องออกจากตนเอง เปลี่ยนแปลงตนเอง เสมือน “นกอินทรีย์” ที่เมื่อมันต้องการอายุยืนยาว 70 ปี ในช่วง 40 ปี มันต้องกะเทาะปลายปาก เล็บเท้า และปีกที่รุกรังออก เพื่อให้มันงอกใหม่ ต้องผ่านความเจ็บปวด ความทุกข์ยาก ต้องตายต่อตนเอง เพื่อสังคมใหม่ ชุมชนหมู่บ้านของเราจะเป็นชุมชนที่มีพระเป็นเจ้าเป็นองค์รวม
 • สภาพสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลง สังคมวัตถุนิยม การเอาเปรียบ การถูกผจญ ลูกา 4:1-11พระองค์เลือกความเรียบง่ายพอเพียงในชีวิตและรักที่จะร่วมอยู่ร่วมกับชุมชนแบบพี่น้อง ทุกคนเป็นพี่น้องกัน ปฐก 2,3 บาปแห่งความโลภ ความต้องการ จากอาดัม เอวา สู่กาอิน อาแบล บาปทำให้เกิดการใช้ความรุนแรงแต่พระเยซูเจ้าทรงใช้ความรักและสันติวิธี ผู้ใดมีใจสันติย่อมเป็นสุขเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา (5:8) ให้เราร่วมสร้างสันติในสังคม หมู่บ้าน การรู้จักพอรู้ว่ายึดติดกับวัตถุมากก็จะทำเอาเปรียบมากด้วย..
 • คลิปให้ข้อคิด – Badegg ที่มันทำลายคนอื่นเพื่อตัวเองจะได้กินคนเดียวผลสุดท้ายก็มีศัตรูที่ใหญ่กว่ามาจัดการมัน

– นิทานปริศนาธรรม “ไข่” ที่มีการแบ่งกันให้แล้วจะได้รับ

 • Work shop
  1. สภาพหมู่บ้านฉันเป็นอย่างไร (ชุมชนคริสตชนป็นอย่างไร)
  2. จะร่วมกันสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง ? (นำไปปฏิบัติจริงในชุมชน)

ประเมินผล

* จากการสังเกต การซักถามการแบ่งปันจากหัวหน้าคริสตชน ผู้เข้าร่วมร้อยละ 90 ให้ความสนใจ ตั้งใจและร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก ร้อยละ 10 อยู่ในเกณฑ์ ดี
* การตอบคำถามแสดงถึงความเข้าใจและตระหนักในหน้าที่การเป็นผู้นำคริสตชน ร้อยละ 85 ตอบได้อย่างมีความหมาย ร้อยละ 15 ใช้ได้
* ผู้เข้าร่วมมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน รู้จักกัน เป็นส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหาสำหรับชนเผ่าปกาเกอญอและละว้า