Skip to content

วัน ที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2014 เขตวัดแม่โถและหนองแห้ง ได้จัดงานรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี 2014 ที่บ้านแม่จอเหนือ ต. แม่โถ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน โดยมีคุณพ่อเจริญ นันทการ เจ้าอาวาสเขตวัดแม่โถ และคุณพ่อสถิต สะอิ เจ้าอาวาสเขตวัดหนองแห้งเป็นผู้ถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ บุญข้าวที่ได้จะนำไปสมทบทุนสร้างวัดบ้านแม่จอเหนือ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่ร่วมทำบุญทั้งที่มาร่วมงานและไม่ได้มาร่วมงานครับ