Skip to content
12OrdinarioA5

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
9 กุมภาพันธ์ 2014

บทอ่าน อสย 58 : 7-10 ; 1 คร 2: 1- 5 ;  มธ 5 : 13 -16
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)  782, 2821
จุดเน้น เราเป็นประชากรของพระเจ้า ถูกเรียกให้เป็นเกลือดองแผ่นดิน และแสงสว่างส่องโลก

พระเจ้าทรงสัญญากับประชากรอิสราแอล ประชากรของพระเจ้า ทางประกาศกอิสยาห์ว่า “ความสว่างของท่านจะปรากฏขึ้นในความมืด และความมืดของท่านจะเป็นเหมือนเวลาเที่ยงวัน” และวันนี้ ประกาศกอิสยาห์พูดกับเราด้วย เพราะเราเป็นประชากรของพระเจ้าด้วย มิใช่อาศัยเนื้อหนัง (กายภาพ) แต่อาศัยความเชื่อ เกิดใหม่ในพระคริสตเจ้าและศีลล้างบาป จากน้ำ และพระจิต (CCC 782 ;ยน 3 :3-5)

เป็นประชากรของพระเจ้า หมายความว่าอะไร หมายความว่า พระคริสตเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นเกลือดองแผ่นดิน ทุกครั้งที่เราเข้ามาในวัดนี้ เราระลึกถึงศีลล้างบาปด้วยการจุ่มน้ำเสก เราเคยใส่เกลือเวลาเสกน้ำ พี่น้องอาจสงสัยว่าทำไม เกลือมีคุณสมบัติช่วยรักษาอาหาร (ให้เก็บไว้รับประทานได้นานๆ) ก่อนที่เราจะใช้ตู้เย็น อะไรทำลายเรา หลังจากศีลล้างบาป อะไรรักษาเราให้พ้นบาป ก็คือความเชื่อ

ถ้าเกลือจืดไปแล้ว ย่อมไม่มีประโยชน์อะไร ทั้งเรื่องรสชาด และรักษาถนอมอาหาร ในทำนองเดียวกัน  ถ้าเราทำให้ความเชื่ออ่อนแอ เราเสี่ยงตกในบาป เป็นพระพรต้องขอบคุณพระ ที่เรามีศีลอภัยบาป เรามีโอกาสรับการชดเชยใช้โทษบาป ซึ่งเป็นพระหรรษทานยิ่งใหญ่ เป็นพิเศษในเทศกาลมหาพรต การอดอาหาร และการทำบุญให้ทาน ซึ่งเราปฏิบัติตามแบบอย่างของประกาศกอิสยาห์ มัธยัสต์ตนเองจากสิ่งฟุ่มเฟือย เพื่อแบ่งปันให้ผู้ที่ขาดแคลน

ประชากรของพระเจ้า ยังหมายถึง พระคริสเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นแสงสว่างส่องโลก เมื่อเราได้รับศีลล้างบาป เราแต่ละคนได้รับเทียนที่จุดจากเทียนปัสกา ซึ่งถูกจุดส่องสว่างทุกครั้งในพิธีศีลล้างบาป เทียนเป็นสัญลักษณ์ หมายถึง แสงสว่างของพระคริสตเจ้าที่ขับไล่ความมืดในวัดนี้ และใช้จุดต่อเทียนต้นอื่นๆ ที่ผู้รับศีลล้างบาปใหม่ ถือส่องความมืดในสังคมโลก  แต่จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราวางเทียนไว้ใต้ถัง แสงสว่างถูกกัน เทียนอาจจะดับ พี่น้องลองคิดดู ท่านได้รับไฟแห่งความเชื่อ ซึ่งก็คือแสงสว่างของพระคริสตเจ้า ถ้าท่านเก็บรักษาไฟนั้นสำหรับตัวเอง มันก็จะตาย แต่ถ้าท่านแบ่งปันให้ผู้อื่น มันก็กระจายตัวออกไปเหมือนเทียนเหล่านั้น ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ แสงต่อแสง เทียนต่อเทียน จนกระทั่งทั้งวัดสว่างไสว จนกระทั่งทั้งโลกสว่างไสว

เราเป็นประชากรของพระเจ้า เป็นเกลือดองแผ่นดิน และแสงสว่างส่องโลก เราเป็นร่างกายของพระคริสตเจ้า รวมกันเป็นหนึ่ง อาศัยศีลล้างบาป พระเยซูคริสตเจ้า ทรงเป็นดังศีรษะ และพระจิตเจ้าเป็นดังลมหายใจแห่งชีวิต ที่ทำให้เราเข้มแข็ง

ขณะที่เราอาจมีความกังวลใจ และความหวาดกลัว ขอให้เราไว้ใจในพระคริสตเจ้า เพราะเราเชื่อ เพราะเราเป็นเกลือดองโลก และแสงสว่าง เรามิได้หวังพึ่งสติปัญญา ภาษามนุษย์ แต่หวังพึ่งพลังจากพระเจ้า

บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing,
(มกราคม – มีนาคม 2014), หน้า 55-56.