Skip to content

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014 โดยการประสานงานของคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ ได้ร่วมจัดวันนักบวชสากล สังฆมณฑลเชียงใหม่ ขึ้นที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม โดยมีพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ในงานมีบาทหลวงนักบวชเข้าร่วมงาน 47 คน และเยาวชนผู้มาร่วมขับร้องเพลงประมาณ 40 คน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณทั้งหมดเข้าร่วมพิธีรื้อฟื้นคำปฏิญาณตนของบาทหลวงนักบวชทุกท่าน เพื่อเป็นกำลังใจ และการยืนยันเจตนารมณ์ในความรักต่อพระเยซูเจ้า ว่าจะปฎิบัติหน้าที่บาทหลวงนักบวชของตนเป็นอย่างดีตามจุดประสงค์ของแต่ละคณะนักบวชชายหญิง และพระคุณเจ้าได้พบปะพูดคุยกับบรรดานักบวช บอกข่าวงานมิชชันนารีของคณะต่างๆ ที่เพิ่งส่งเข้าร่วมมาในเขตแพร่ธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่ เสร็จแล้วหลังพิธีจึงร่วมกันรับประทานอาหาร