Skip to content

เมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2014 มีการสวดภาวนาเพื่อสันติภาพระหว่างโปรเตสแตนท์และคาทอลิก ในหัวข้อคือ “มีการแบ่งแยกในองค์พระคริสตเจ้ากระนั้นหรือ?” (1คร.1,13) ในเวลา 19.30 น. ได้มีขบวนของบรรดา

ศาสนจารย์และบรรดาบาทหลวงนักบวชได้แห่เข้ามาในวัดเพื่อทำการเริ่มพิธีโดยมีคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ เป็นประทานในพิธี คุณพ่อได้เน้นถึง “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก เพราะถ้าเราไม่รักกัน ไม่เป็นหนึ่งเดียวกันก็เป็นการยากที่จะบอกว่าเราเป็นศิษย์ของพระเยซู” หลังพิธีมีอาหารว่างสำหรับทุกคนและได้พูดคุยกันในโอกาสนี้ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านต่อไป สำหรับการเข้าร่วมการสวดภาวนาในวันนี้มีทั้งหมดประมาณ 150 คน