Skip to content
11OrdinarioA4

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร
2 กุมภาพันธ์ 2014 (วันนักบวชสากล)

บทอ่าน มลค 3: 1-4 ; ฮบ 2: 14–18 ; ลก 2: 22-40 หรือ 2: 22-32
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 529, 583, 695, 711, 713
จุดเน้น องค์พระผู้ช่วยให้รอดทนทุกข์ ช่วยให้โลกมีความหวัง

ประกาศกมาลาคีบอกเราว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะส่งผู้ถือสารคนหนึ่งมา พระองค์จะส่งคนหนึ่งผู้จะเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ผู้ช่วยเตรียมประชาชนเข้าในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า

นักบุญลูกาบอกเราให้เห็นภาพในพระวิหาร ที่พระนางมารีย์และนักบุญโยเซฟนำบุตรชายคนแรกมาถวายแด่พระเจ้า ท่านซีเมโอนตระหนักว่าเด็กผู้นี้เป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ เป็นแสงสว่างเผยแสดง (ความจริง) แก่คนต่างชาติ และพระสิริรุ่งโรจน์สำหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์

อย่างไรก็ดี จดหมายถึงชาวฮีบรูยืนยันให้เราเข้าใจว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์นั้น ถึงแม้พระเจ้าสามารถช่วยไถ่กู้เราด้วยวิธีต่างๆ แต่พระองค์ทรงเลือกส่งพระบุตรพระองค์เดียวมากลายเป็นหนึ่งท่ามกลางเรา

ผู้เขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูยืนยันว่า พระเยซูเจ้ามิได้เอาพระทัยใส่ต่อบรรดาทูตสวรรค์ แต่เอาพระทัยใส่ต่อเชื้อสายของอับราฮัม เพราะพระเยซูเจ้าทรงถูกส่งมาช่วยเรา โดยให้กลายเป็นหนึ่งในท่ามกลางเรา จดหมายถึงชาวฮีบรูกล่าวว่า เพื่อเป็นมหาสมณะเพียบพร้อมด้วยพระกรุณา และทรงซื่อสัตย์ในการติดต่อกับพระเจ้า พระเยซูเจ้าต้องทรงเป็นเหมือนกับบรรดาพี่น้องทุกประการ ทำไม ทำไมพระผู้สร้างจักรวาลต้องกลายเป็นหนึ่งท่ามกลางเรา เพื่อทำให้คำสัญญาของมาลาคีและบรรดาประกาศกอื่นบังเกิดผล ทำไมพระเจ้าไม่เลือกวิถีอื่นใดให้เรียบง่ายกว่านี้

ธรรมล้ำลึกของการเลือกนี้ เราไม่มีทางเข้าใจชัดเจนสมบูรณ์ แต่เราอ่านในจดหมายถึงชาวฮีบรูว่า เพราะ (พระเยซู) ทรงถูกทดสอบ โดยอาศัยการที่พระองค์ทรงรับความทรมาน พระองค์สามารถช่วยเหลือบรรดาคนที่กำลังถูกทดลอง และเรามิได้ถูกทดลองทุกวันดอกหรือ

นี่เป็นเครื่องหมายน่าประหลาดใจแห่งความรักของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ ไม่เหมือนพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของความเชื่ออื่นๆ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ประชาชนกำลังแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงใจ ความเชื่อคริสตชนสามารถกล่าวได้ว่า พระเจ้าทรงรู้ รู้จริงๆ สิ่งที่หมายถึงความทุกข์ เมื่อเราต่อสู้กับความสงสัย และความเจ็บปวดแห่งการสูญเสียและกังวลใจเพื่ออนาคต และการทนทุกข์ของความรักในรูปแบบต่างๆ มากมาย เราสามารถหันมาหาพระเจ้าผู้ทรงรู้ชัดถึงความหมายนั้น

พระเจ้าทรงถูกแสดงให้เราเห็นในฐานะกษัตริย์ ผู้รับใช้ที่ทนทุกข์แบบมนุษย์ที่สิ้นชีวิตบนไม้กางเขน ผู้ทรงมอบชีวิตสำหรับเรา ผู้ที่ถูกตรึงกางเขนนี้ คือ พระเจ้า ผู้ทรงรู้จักความทุกข์ของเรา ต้องการให้กำลังใจเรา เหมือนพระมารดามารีย์ได้ปลอบใจพระเยซูเจ้าในวันนั้น เมื่อพระมารดาและนักบุญโยเซฟถวายพระกุมารเยซูในพระวิหาร ท่านทั้งสองได้มีส่วนร่วมในแผนการของพระเจ้า ที่ให้ความหมายแก่ความทุกข์ของเรา และเพื่อจัดเตรียมแสงสว่างสำหรับนานาชาติ ความหวังใหม่สำหรับโลกใบนี้

 

บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing,
(มกราคม – มีนาคม 2014), หน้า 45-47.

หมายเหตุ :

วันนี้เป็น “วันนักบวชสากล” พวกเขาจะรื้อฟื้นคำสัญญา ขอพี่น้องภาวนาเพื่อบรรดานักบวช จะได้สานต่อพันธกิจของพระเยซูเจ้าในประเทศไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเรา