Skip to content
10OrdinarioA3

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
26 มกราคม 2014

บทอ่าน อสย  8: 23-9 : 3  ;  1คร 1: 10–13, 17  ;  มธ 4: 12-23

พระวรสารสัมพันธ์กับ  คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)  878, 1720, 1989

จุดเน้น             แสงสว่างได้ส่องมาสู่ผู้อาศัยในแผ่นดินแห่งความมืด

ประกาศกอิสยาห์ได้ประกาศคำพูดนี้  ในช่วงเวลาเมื่ออาณาจักรยูดาห์สมัยโบราณได้ตกอยู่ในความกลัวและอันตรายจากภายนอกและภายใน  ประกาศกได้ใช้ภาพลักษณ์ของแสงส่อง  เพื่อชี้หนทางซึ่ง พระเมตตาและความยุติธรรมของพระเจ้าบังเกิดผลกับประชาชนทุกคน

แสงสว่างมิได้เลือกส่อง  มิได้แบ่งแยก  แต่แสงไม่ส่องสว่างเฉพาะแก่คนที่พยายามหลบหนี  แสงไม่ได้พูดว่า “ฉันจะส่องแก่ประชาชนเหล่านี้  แต่ไม่ส่องแก่คนอื่นๆ โน้น”   แสงไม่ได้เลือกส่องสว่างบ้านหนึ่ง  และไม่ยอมส่องแก่บ้านอื่นๆ ใกล้เคียง

เราได้ยินพระวรสารวันนี้ ก็สะท้อนคำพูดนี้ของประกาศกอิสยาห์ กล่าวว่า “ประชาชนที่จมอยู่ในความมืด ได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่” นักบุญมัทธิวใช้คำเหล่านี้เพื่อแนะนำพันธกิจของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเรียกประชาชนให้ “กลับใจเพราะอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว

แสงสว่างที่พระเยซูเจ้านำมามิได้แยกเลือกส่อง   แสงนี้ส่องแก่ผู้จมอยู่ในความมืด  เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์ชุดแรก  ซีโมนกับอันดรูว์กำลังทอดแห  อาจยากจนไม่มีเรือของตนเอง  แต่ยากอบและยอห์นกำลังซ่อมแหอยู่ในเรือ  ต้องทิ้งเรือและเศเบดีบิดา  เพื่อมาเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า   พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติภารกิจต่อประชาชนทุกฐานะ  ทั้งคนรวยและคนยากจน  คนดีและคนบาป  ชาวยิวและไม่ใช่ยิว  ทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กๆ ที่จริงแสงของพระองค์ส่องสว่างแก่ทุกคน  ความมืดไม่ได้เป็นโชคชะตา แต่เป็นการเลือกของมนุษย์

แสงนี้มิได้เลือกส่อง  ในบทอ่านที่สอง  นักบุญเปาโลกังวลที่คริสตชนที่เมืองโครินธ์แตกแยกกัน  รู้สึกว่าแสงส่องให้บางคน  บางกลุ่มมากกว่าคนอื่นๆ  มีการแบ่งแยกในองค์พระคริสตเจ้ากระนั้นหรือ  นักบุญเปาโลถามชาวโครินธ์   นักบุญเปาโลเขียนเกี่ยวกับสถานการณ์ซึ่งเราส่วนใหญ่คุ้นเคยในชีวิตของตน บางครั้งเราพบว่า  แตกแยก  อ้างส่วนแบ่งของแสงสว่าง  อยากให้ส่องมากกว่าคนอื่น  ซึ่งที่จริงส่องให้ทุกคน  เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นได้ในชุมชนวัด  ในที่ทำงาน  ในครอบครัว  ในบรรดาเพื่อน  ในกลุ่มบ้านเมือง  การเมือง ฯลฯ  บางครั้งเราอาจคิดว่า  เราเป็นเจ้าของแสงสว่างนั้น  หรือเราสมควรได้แสงสว่างมากกว่าคนอื่น   นี่ไม่ใช่คำสอนของพระเยซูเจ้า  มันตรงข้ามกับภาพลักษณ์ของแสงที่ส่องสว่างแก่ประชาชนทุกคน

เมื่อเราเปิดใจกว้างขึ้น  ยอมรับว่าพระเจ้าส่องสว่างแก่คนที่แตกต่างจากเราด้วย  เราอาจถูกผจญให้แยกกลุ่มไปหาความมืด  เราลืมคุณลักษณะของแสงสว่างที่ส่องได้หมด  พระเยซูเจ้าตรัสว่า อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว  บางครั้งเราจำเป็นต้องมองข้ามการแตกแยก  เพื่อให้ความรักของพระเจ้าส่องสว่างอย่างคาดไม่ถึง  เพียงแต่เราต้องเปิดใจและสุภาพ

บิชอปวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(มกราคม – มีนาคม 2014), หน้า 36-37.