Skip to content

ด้วย ศรัทธาอันร้อนรนของพระคุณเจ้า มาธีอาโซ บิชอปแห่งสังฆมณฑลปาดัว ประเทศอิตาลี ท่านได้รวบรวมเงินทุนก้อนใหญ่เพื่อให้อารามนักบวชเบเนดิกตินแห่งประเทศไทย ได้บ้านหลังใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลัง

เป็นบ้านที่เพิ่งได้รับการเสกเปิดเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา โดยพระคุณเจ้าถึงสองท่านคือ พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ และพระคุณเจ้ามาธีอาโซ ซึ่งเดินทางมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ พร้อมกับคณะสงฆ์ นักบวช ฆราวาสต่างร่วมใจขอบพระคุณพระเป็นเจ้า สำหรับบ้านที่จะเป็นที่พำนักและสถานที่ภาวนาสำหรับนักบวชคณะเบเนดิกตินต่อไป

ในบทปราศรัยของพระคุณเจ้ามาธีอาโซ หลังพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ท่านได้กล่าวถึงประวัติการเริ่มก่อตั้งอาราม ซึ่งพระคุณเจ้าเองเป็นผู้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งอารามเบเนดิกตินแห่งแรกสำหรับสังฆมณฑลเชียงใหม่ และแห่งแรกของประเทศไทย โดยความช่วยเหลือของอารามเบเนดิกตินจากประเทศเวียดนาม

ด้วยจิตตารมณ์ของผู้ก่อตั้ง Ora et Labora นักบวชคณะนี้ทุ่มเทชีวิตเพื่อการทำงานและการภาวนา เป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ชนิดหนึ่งที่สวยงามในสวนของพระเป็นเจ้านั่นคือในพระศาสนจักรสากล

พระคุณเจ้ามาธีอาโซยังได้คาดหวังอีกว่าในอนาคนน่าจะมีการเสวนาศาสนสัมพันธ์ระหว่างนักบวชเบเนดิกตินและพระภิกษุสงฆ์ชาวพุทธ เนื่องจากความเป็น Monk ของทั้งสอง

ปัจจุบันในอารามแห่งนี้มีบาทหลวงเบเนดิกติน 3 องค์ และ บราเดอร์อีก 3 ท่าน ซึ่งเป็นชาวเวียดนามทั้งหมด อธิการหรือ Abbot คือ คุณพ่อสเตฟาน มีผู้สนใจคนไทยหนึ่งท่านที่กำลังรับการอบรมในอารามเบเนดิกตินที่ประเทศเวียดนาม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง