Skip to content
09OrdinarioA2

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
19 มกราคม 2014

บทอ่าน อสย 49: 3 , 5-4 ; 1 คร 1: 1- 3 ,ยน 1: 29-34
หัวข้อ  ชื่อ “ลูกแกะของพระเจ้า” ให้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับความรัก การเสียสละและการฉลองชัยชนะ

ในหนังสือซามูแอลฉบับที่ 2 ประกาศกนาธันบอกกับกษัตริย์ดาวิดถึงเรื่องนี้ “ในเมืองหนึ่ง มีชายสองคน คนที่หนึ่งร่ำรวย อีกคนหนึ่งยากจน คนร่ำรวยมีฝูงแกะ และโคมากมาย ส่วนคนยากจนมีลูกแกะเพศเมียเพียงตัวเดียว… เขารักแกะตัวนั้นมาก วันหนึ่งมีคนเดินทางมาแวะที่บ้านของคนร่ำรวย แต่เขาไม่อยากฆ่าแกะหรือโคของตนนำมาทำอาหารให้แขกที่บังเอิญมาเยี่ยม เขาจึงเอาลูกแกะของคนยากจนมาทำอาหารให้แขกแทน” (2 ซมอ 12:1-4)

เรื่องความใจแข็งโหดร้ายของคนร่ำรวย เป็นภาพลักษณ์หนึ่งที่นักบุญยอห์นบัปติสมีในใจ เมื่อท่านได้แนะนำพระเยซูเจ้าให้ศิษย์ ท่านกล่าวว่า “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า” (ยน 1:29)

เรื่องประกาศกนาธันเกี่ยวกับลูกแกะของคนยากจนนั้น เหมาะสมกับพระเยซูเจ้า พระบิดาทรงรักพระเยซูเจ้าอย่างมากด้วย พระองค์ทรงถูกฆ่าอย่างโหดร้ายเช่นกัน

แต่ยังมีอีกภาพลักษณ์หนึ่งในใจของนักบุญยอห์นบัปติส เมื่อท่านชี้นิ้วไปที่พระเยซูเจ้า กล่าวว่า “นี่คือ ลูกแกะของพระเจ้า” คือ ภาพลักษณ์ของลูกแกะที่ถูกถวายบูชาประจำวันในพระวิหาร เกี่ยวกับเรื่องนี้ พระเจ้าตรัสแก่โมเสสในหนังสืออพยพว่า

“ทุกๆวันตลอดไป ท่านจะนำลูกแกะเพศผู้สองตัว อายุหนึ่งปีมาถวายบนพระแท่นบูชา ท่านจะต้องถวายลูกแกะตัวหนึ่งในเวลาเช้า อีกตัวหนึ่งถวายเวลาเย็น” (อพย 29:38-39)

การถวายทุกวันในพระวิหาร ทุกปี แม้ในเวลากันดารอาหาร และประชาชนหิวโหยด้วย เมื่อนักบุญยอห์นบัปติส ชี้ไปที่พระเยซูเจ้า กล่าวว่า “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก” ท่านจึงคิดถึงลูกแกะบูชาที่ถูกฆ่าถวายทุกเช้า และทุกเย็นในพระวิหาร เพื่อลบล้างบาปของประชาชน

ผลที่ตามมา นักบุญยอห์นกล่าวกับศิษย์ของท่านว่า “เราถวายลูกแกะทุกวันในพระวิหารเพื่อลบล้างบาปของเรา แต่ลูกแกะของพระเจ้า เป็นคนเดียวผู้สามารถช่วยไถ่กู้เราจากบาปของโลก”

เป็นเวลานานก่อนนักบุญยอห์นบัปติสต์ บรรดาประกาศกได้พูดถึง ผู้รับใช้ของพระเจ้า ซึ่งวันหนึ่งจะทนทุกข์ และสิ้นชีวิต เหมือนลูกแกะประกาศกอิสยาห์ กล่าวในบทที่ 53:7-8 ว่า

“เขายอมรับทุกข์ทรมาน และความอัปยศ เขามิได้ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า เหมือนลูกแกะที่ไม่ร้องต่อหน้าคนตัดขน เขาถูกจับกุม ถูกพิพากษา และถูกนำไปประหาร… เขาถูกประหารเพราะการล่วงละเมิดของประชากรของเขา คำพูดของประกาศกเยเรมีย์ ก็เหมาะสมกับพระเยซูเจ้าด้วย ยรม 11:19 กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกแกะว่าง่ายซึ่งถูกนำมายังที่ฆ่า ข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่าเขากำลังวางแผนร้ายต่อข้าพเจ้า

ดั้งนั้นชื่อ “ลูกแกะของพระเจ้า” จึงหมายถึงภาพลักษณ์ 2 ประการ

ภาพลักษณ์แรก คือ ความรัก ดังที่เราได้เห็นในเรื่องคนร่ำรวย – คนยากจนของประกาศกนาธัน ภาพลักษณ์ที่สอง คือ ความทุกข์ และการถวายบูชาดังที่เราได้เห็นในกรณีย์ ลูกแกะถูกฆ่าบูชาในพระวิหาร และผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ของพระเจ้า

ยังมีภาพลักษ์สุดท้าย ในหนังสือวิวรณ์ นักบุญยอห์นอัครสาวกได้ประยุกต์คำว่า “ลูกแกะของพระเจ้า” ถึงพระเยซูเจ้าไม่น้อยกว่า 28 ครั้ง บทที่ 5 เป็นตัวอย่างที่ดีที่ บรรยายภาพนิมิต ของลูกแกะบนพระบัลลังก์ มีประชาชนล้อมรอบร้องเพลงสรรเสริญ ว่า “พระองค์ทรงถูกประหาร ทรงหลั่งพระโลหิตไถ่กู้มนุษย์สำหรับพระเจ้า จากทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกประเทศ ทุกชาติ ทรงทำให้เขาเหล่านั้นเป็นสมณราชตระกูลสำหรับพระเจ้าของเรา” (วว 5:9-10) แล้วประชาชนรอบพระบัลลังก์มีบรรดาทูตสวรรค์มาร่วม

“ข้าพเจ้าเห็น และได้ยินเสียงทูตสวรรค์จำนวนมากนับล้าน นับโกฏ นับอสงไขยรอบบังลัลงก์… ร้องสรรเสริญเสียงดังว่า “ ลูกแกะที่ถูกประหารแล้วนั้นทรงเป็นผู้สมควรได้รับพระอานุภาพ พระเกียรติยศ พระสิริรุ่งโรจน์ และคำถวายพระพร…พระองค์ จงได้รับคำถวายพระพร พระเกียรติยศ พระสิริรุ่งโรจน์ และพระอำนาจปกครองตลอดนิรันดรเทอญ” และประชาชนทุกคนรอบพระบัลลังก์ตะโกนว่า “อาเมน” (วว 5:11-13)

สรุป ชื่อ “ลูกแกะของพระเจ้า” มีความหมาย 3 ประการ คือ ความรักสำหรับลูกแกะ ความทุกข์ และการถวายบูชา โดยลูกแกะ และพระสิริรุ่งโรจน์ และคำถวายพรแด่ลูกแกะ

เราไม่แปลกใจที่พระเยซูเจ้าทรงมีหลายชื่อเรียกเช่น แสงสว่างส่องโลก ผู้เลี้ยงแกะที่ดี และปังทรงชีวิต ชื่อเรียก “ ลูกแกะของพระเจ้า”เป็นชื่อหนึ่งที่เราใช้ทุกครั้งเวลาถวายมิสซา

ก่อนรับศีลมหาสนิท เราขับร้องเพลง “ลูกแกะของพระเจ้า” เป็นช่วงเวลาพิเศษในพิธีมิสซา ทำให้คิดถึงยุคสุดท้ายเมื่อประชาชาทุกชาติทุกภาษาจะร่วมเสียงกับบรรดาทูตสวรรค์ ขับร้องสรรเสริญพระเยซูเจ้า ลูกแกะนิรันดรของพระเจ้า

“พระองค์ทรงถูกประหาร ทรงหลั่งพระโลหิตไถ่กู้มนุษย์สำหรับพระเจ้าจากทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกประเทศ ทุกชาติ ทรงทำให้เขาเหล่านั้นเป็นสมณราชตระกูล สำหรับพระเจ้าของเรา… ลูกแกะที่ถูกประหารแล้วนั้นทรงเป็นผู้สมควรได้รับ…พระเกียรติยศ พระสิริรุ่งโรจน์ และคำถวายพระพร

พระองค์…จงได้รับคำถวายพระพร พระเกียรติยศ พระสิริรุ่งโรจน์และพระอำนาจปกครอง ตลอดนิรันดรเทอญ….อาแมน

บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Sunday Homilies โดย Mark Link,SJ
2010 หน้า 106 – 109

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง