Skip to content

เมื่อ วันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 2014 บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้เดินทางไปเขตวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม จ.ลำปาง และเดินทางต่อไปวัดนักบุญมัทธิว บ้านแม่หมีใน เพื่อเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเสกและเปิดวัดใหม่หลังนี้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านพี่น้องชาวปกาเกอะญอ มีคริสตชนจำนวน 8 ครอบครัว อยู่ในความดูแลและอภิบาลของบาทหลวงตรีเวเนโต มี คุณพ่อบรูโน รอสซี่ เจ้าอาวาสวัด คุณพ่อบรูโน ซอปเปลซา และคุณพ่อราฟฟาแอล ซันโดนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด

นอกจากนี้มีคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดในสังฆมณฑลปาดัว ประเทศอิตาลี ได้พาสัตบุรุษของวัดที่รับผิดชอบงานธรรมทูต มาร่วมงานเสกวัดวันนี้ด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปหลายประเทศมาแล้ว จุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจงานธรรมทูตในพื้นที่ต่างๆ ที่บาทหลวงตรีเวเนโตได้ไปแพร่ธรรม หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ รับประทานอาหารร่วมกันพร้อมชมการแสดงจากเยาวชนเขตวัด พระคุณเจ้า วีระ ได้จับฉลากแจกตุ๊กตาให้กับเด็กๆ และมีการสอยดาวเป็นไปอย่างคึกคัก

ประวัติการแพร่ธรรม

            ในปี ค.ศ. 1986 คุณพ่ออาเล็กซานโดร บอดิญอง เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด ลำปาง ได้ส่งครูคำสอนสองท่านออกเยี่ยมเยือนชาวบ้าน คือ ครูมุดิ เจริญธรรม และ ครูแข่เชอ กุนุ๊ และได้มาเยี่ยมชาวบ้านที่บ้านแม่หมีใน  ต่อจากนั้นในปี ค.ศ. 1993 ได้มี 2 ครอบครัวแรกเข้าเป็นคาทอลิก คือ ครอบครัวของนายจอแก้ว ยาง และ ครอบครัวของนายนุ วัฒนาศักดิ์ดำรง  หลังจากนั้นไม่นานมีอีกหลายครอบครัวที่สนใจเข้ามาเป็นคาทอลิก

กลุ่มคริสตชนจึงร่วมกันสร้างวัดด้วยไม่ไผ่และมุงด้วยหญ้าคา เพื่อสวดภาวนาร่วมกันทุกวันอาทิตย์และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ

ต่อมาในปี ค.ศ. 2000 สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้แบ่งเขตแพร่ธรรมใหม่ คือ เขตวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม หมู่บ้านแม่หมีในจึงอยู่ในความดูแลของเขตวัดแจ้ห่ม โดยมีคุณพ่อเปโตร เมลอตตอ เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น

ปี ค.ศ. 2012 กลุ่มคริสตชนเห็นว่าวัดที่มีอยู่หลังเดิมได้ทรุดโทรมและผุพังไปมาก จึงได้ปรึกษากับ คุณพ่อบรูโน รอสซี่ เจ้าอาวาสวัด เพื่อของบประมาณในการก่อสร้างวัดหลังใหม่ คุณพ่อเห็นสมควรกลุ่มคริสตชนจึงได้ร่วมสมทบงบประมาณบางส่วนตามความสามารถของแต่ละครอบครัว จนก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2013