Skip to content

เมื่อ วันที่ 28-29 ธันวาคม 2013 กลุ่มคริสตชนวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านทุ่งยัวะ ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มคริสตชนเผ่าลาหู่ อยู่ในเขตอภิบาลของเขตวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ เชียงดาว จัดฉลองครบรอบ 30 ปีการตั้งกลุ่มคริสตชน เริ่มด้วยคืนวันที่ 28 ธันวาคม มีพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองคริสต์มาส โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อโจวันนี ซิมบัลดี อดีตเจ้าอาวาส เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและโปรดศีลล้างบาปจำนวน 11 คน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณแล้วเป็นกิจกรรมแสดงต่างๆ ของเยาวชนและชาวบ้าน

วันที่ 29 ธันวาคม 2013 ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน สำหรับกลุ่มคริสตชนหมู่บ้านทุ่งยัวะนี้ เดิมอยู่ในเขตอภิบาลของเขตฝาง โดยคุณพ่อโจวันนี ซิมบัลดี ได้จัดซื้อที่ได้ไว้ผืนหนึ่งเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำเกษตรกรรมของกลุ่มคริสตชนชาวลาหู่ที่ย้ายมาจากเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาอยู่ร่วมกันที่บ้านทุ่งยั้วแห่งนี้ ปัจจุบันอยู่ในเขตอภิบาลของวัดนักบุญไม้เกิ้ลการีกอยส์ เชียงดาว มีคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา เป็นเจ้าวัดและคุณพ่อธงชัย วิวัฒน์ชาวพันธุ์ เป็นผู้ช่วยในงานอภิบาล มีครอบครัวคริสตชนทั้งหมด 105 ครอบครัว ล้างบาปแล้ว 466 คน คริสตังสำรอง 49 คน