Skip to content

คุณ พ่ออารุณ กาโนะ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก จ.พะเยา ได้จัดฉลองวัดอย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2013 หลังจากที่บิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ได้ทำพิธีเสกวัดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 2001 (12 ปี) ในที่ดินที่คุณหมอประพิต เทียนวิหาร ที่ได้มอบให้

ในจังหวัดพะเยา มีบ้านเณรเล็กคณะเบธาราม บ้านมารีนา พะเยา ซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม และซิสเตอร์คณะอุร์สุลินได้เปิดโรงเรียนปิยมาตย์ ระดับชั้นประถม (มีนักเรียนประมาณ 170 คน)

เริ่มพิธีด้วยการแสดงต้อนรับบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระภิกษุเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสได้ให้เกียรติมาร่วมงาน พระภิกษุณี พี่น้องสัตบุรุษพะเยา เชียงราย เชียงใหม่ จาก อ.สามพราน จ.นครปฐม และพี่น้องชาวพุทธในระแวกนั้นมาร่วมงานประมาณ 300 คน ในพิธีมิสซาบิชอป วีระ ได้โปรดศีลกำลังให้กับเยาวชน 5 คน

หลังพิธีมิสซาได้รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมรับชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนปิยมาตย์ โรงเรียนใกล้เคียง และชาวบ้าน นอกจากนี้มีการจัดแข่งขันฟุตบอลระหว่างสามเณรเบธาราม พะเยา กับสามเณรสังฆมณฑล อ.พาน จ.เชียงราย และเยาวชนจากศูนย์พระวิสุทธิวงศ์ แม่สาย จ.เชียงราย กับนักเรียนโรงเรียนปิยมาตย์