Skip to content

ระ หว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม ค.ศ. 2013 บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้รับเชิญจากคุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย ให้เป็นประธานฉลองคริสต์มาสในวันที่ 27 ธันวาคม และฉลอง 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ เขตวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย ในวันที่ 28 ธันวาคม

ในวันที่ 27 ธันวาคม สัตบุรุษจากเขตและหมู่บ้านต่างๆ เดินทางมาถึงวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย เพื่อร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ภายในงานมีการขายของต่างๆ เช่น ศาสนภัณฑ์ หนังสือ – วีซีดี ปกาเกอะญอ เสื้อ จากฝ่ายเยาวชน และกองบุญข้าว อีกทั้งมีจำหน่ายของที่ระลึก 50 ปี แม่ลาน้อย เป็นเสื้อและวีซีดีเพลง มีการจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของเขตแม่ลาน้อย และเวลาประมาณ 17.00 น. พระคุณเจ้าวีระ ได้เดินทางมาถึงวัดนักบุญเปโตรแม่ลาน้อย ได้ทักทายสัตบุรุษและชมนิทรรศการ และร่วมรับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 น. พระคุณเจ้าวีระ บรรดาบาทหลวง เจ้าอาวาสวัดพุทธในหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และสัตบุรุษ ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้นมีการนำเสนอประวัติความเป็นมา 50 ปี แม่ลาน้อย ต่อด้วยการแสดงละครศักดิ์สิทธิ์จากเยาวชนบ้านมารีนาเชียงใหม่ ประมาณ 25 คน และเวลา 20.00 น. พระคุณเจ้าวีระ บรรดาบาทหลวงนมัสการพระกุมาร และชักดาวขึ้นสู่ยอดเสา และเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองคริสต์มาส

เวลา 21.30 น. พระคุณเจ้าวีระ เจ้าอาวาสวัดพุทธ และบรรดาผู้นำท้องถิ่น ร่วมตีฆ้องเปิดงานฉลองคริสต์มาส ตามด้วยการจุดพลุ การแสดงจากกลุ่มแม่บ้าน บรรดาเด็ก – เยาวชนจากหมู่บ้านต่างๆ นักดนตรีมากมายมาร่วมฉลองกันอย่างครึกครื้น การแสดงกว่า 10 รายการ ในวันนี้มีสัตบุรุษมาร่วมงานกว่า 2,000 คน

วันที่ 25 ธันวาคม เวลา 09.00 น. มีการแห่ฉลองสมโภช 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ เขตวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย จากทางเข้าหมู่บ้านมาที่วัดนักบุญเปโตรอย่างยิ่งใหญ่ และเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภช 50 ปี แม่ลาน้อย ในเวลา 10.00 น. โดยพระคุณเจ้าวีระ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับบรรดาบาทหลวงและพี่น้องสัตบุรุษ

กว่า 50 ปี ของเขตแม่ลาน้อย แสดงให้เห็นถึงพระพรและพระหรรษทานแห่งความเชื่อ ที่เป็นผลจากการแพร่ธรรมของบรรดามิสชันนารีคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม ที่ได้เอาใจใส่พี่น้องปกาเกอะญอตามหมู่บ้านต่างๆ ด้วยความรักเอาใจใส่ตามแบบฉบับของพระเยซูเจ้านายชุมพาบาล จากคนสู่คน จากคนสู่หมู่บ้าน และจากหมู่บ้านสู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง จนแพร่ขยายความเชื่อกลายเป็นชุมชนแห่งความเชื่อจนถึงปัจจุบัน