Skip to content

เมื่อ  วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2013 เวลา 09.30 น. บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้รับเชิญเป็นประธานฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโหล่งปง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ร่วมด้วยคุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ คุณพ่อชัยนรินทร์ เหลาพรหม เป็นผู้เทศน์ตรีวารให้กับชาวบ้าน คุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว บาทหลวงชาวโม้ง และ คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบงานอภิบาลเขตศูนย์โม้งคาทอลิก

ในบทเทศน์ของพระคุณเจ้าวีระ ได้เน้นถึงเรื่องของครอบครัว กล่าวว่า ครอบครัวที่ดีไม่ใช่เป็นครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ ร่ำรวย หรือลูกเรียนเก่งเท่านั้น แต่เป็นครอบครัวที่ยึดแบบอย่างของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ในการดำเนินชีวิต นอกว่าจะมีพี่น้องชาวโม้งจากหมู่บ้านต่างๆ มาร่วมฉลองวัดอย่างมากมายแล้ว ยังมีพี่น้องปกาเกอะญอ จากวัดนักบุญปาตริก บ้านป่าตึง โดยคุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว เจ้าอาวาส พามาร่วมฉลองด้วย และหลังจากพิธีมิสซา พระคุณเจ้าวีระ ได้มอบของขวัญให้แก่บรรดาครูคำสอนเขตนี้

ประวัติกลุ่มคริสตชนหมู่บ้านโหล่งปง

ปี ค.ศ. 1980 ครอบครัวของนายเจ้อเย้ แซ่ว้าง ย้ายมาจากหมู่บ้านขุนกลาง อ.จอมทอง ก่อนหน้านั้นได้ตัดสินใจเข้ามานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นับว่าเป็นครอบครัวแรกในหมู่บ้านโหล่งปงที่เป็นคาทอลิก เพราะในหมู่บ้านนั้นมีพี่น้องกลุ่มหนึ่งที่เป็นคริสเตียนมานานแล้ว แม้ว่าจะมีครอบครัวของนายเจ้อเย้ครอบครัวเดียวที่เป็นคาทอลิก แต่คุณพ่อแฮรี่ ทีล และครูประจง ชีพพึ่งวนา ที่ศูนย์โม้งคาทอลิกเชียงใหม่ ไม่ได้ละทิ้ง โดยได้มาเยี่ยมเยียนเป็นประจำ จึงทำให้คนในหมู่บ้านหลายครอบครัวตัดสินใจเข้ารับความเชื่อเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

ในช่วงเวลานั้น คุณพ่อแฮรี่ ทีล ใช้บ้านของนายเจ้อเย้ และบ้านของนายเยี่ยจง แซ่จ่าง เป็นสถานที่สวดภาวนาและประกอบศาสนกิจ ต่อมาในปี ค.ศ. 1992 คุณพ่อได้ที่ดินแปลงหนึ่ง และได้ตัดสินใจสร้างวัดขึ้น วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโหล่งปง ได้รับการเสกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 1993 โดยบิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ จึงถือว่าวันนี้เป็นวันฉลองครบรอบ 20 ปี ของวัดหลังนี้ และครบ 33 ปี ของคริสตชนคาทอลิกในหมู่บ้านโหล่งปง