Skip to content

สังฆมณฑลเชียงใหม่

ได้ประกาศตั้งวัดนักบุญกาธารีนา แม่เหาะ  จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเขตวัดใหม่  ซึ่งเดิมขึ้นอยู่ในเขตวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งคุณพ่อคณะเบธารามมาแพร่ธรรม ตั้งแต่ ค.ศ.1956   ใน ค.ศ.2011 มีพี่น้องคาทอลิก  4954 คน  ผู้สนใจ 1901  คน  ในวัดสาขา 33  แห่ง  และหมู่บ้าน  103  หมู่บ้าน  มี บาทหลวงผู้อภิบาล  2  องค์  ซิสเตอร์  2  รูป  และครูคำสอน  5  คน   คุณพ่อธนัย สุวรรณใจเจ้าอาวาสได้เสนอการแบ่งเขตในการประชุมบาทหลวงเขตแม่ฮ่องสอนและได้เสนอบิชอปใน ค.ศ.2012  บิชอปจึงนำเรื่องนี้เข้าคณะกรรมการที่ปรึกษาๆของสังฆมณทล ซึ่งมีมติเห็นชอบ จึงประกาศแบ่งเขตวัดใหม่  เมื่อวันพุธศักดิ์สิทธ์ที่  27  มีนาคม ค.ศ. 2013  ให้ ประกอบด้วย

  • เขตแม่เหาะ ห้วยกุ้ง แม่ลาย มี 16 หมู่บ้าน 3 วัด คาทอลิก 375 ผู้สนใจ 345 คน
  • เขต ปอกูเด (กิ่วระนาด) มี 19 หมู่บ้าน 3 วัด คาทอลิก 478 ผู้สนใจ 371 คน
  • เขตบ้านดอกแดง แม่อมลอง กองลา กิ่วสะแวด มี 4 หมู่บ้าน 3 วัด คาทอลิก 601 ผู้สนใจ 240 คน

รวม 39 หมู่บ้าน 9 วัด คาทอลิก 1,454 ผู้สนใจ 956  คน

เราเริ่มก่อสร้างวัดหลังใหม่ ปรับสถานที่  ตั้งแต่วันที่  4  มกราคม  2013  โดยมีครอบครัว “พงษ์วิรัชไชย”  คุณพ่อประวิทย์  คุณพ่อสุเทพ  และสมาชิก  ช่วยอุปถัมภ์  มีคุณมานพ   เหลาบุตร   และคุณณรงค์   สุขหทัยนิรันดร์  ช่วยดูแลการก่อสร้าง

ปัจจุบันมีคุณพ่อ วศิน  ฌานอรุณ  เป็นเจ้าอาวาส   วันพฤหัสที่ 29  สิงหาคม  เรามีโอกาสไปติดตามการก่อสร้างวัด  เกือบ 8  เดือน  ใกล้เรียบร้อยแล้ว   เรารื้อวัดเก่า  เพื่อนำไม้ไปสร้างบ้านพักบาทหลวง    คาดว่าจะมีพิธีเสกวัด  ใน  วันที่  30  พฤศจิกายน ศกนี้   ขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้มีผู้แสวงหาพระเจ้าและอาณาจักรสวรรค์เรื่อยๆ  ขอบคุณบรรดาธรรมทูต ครูคำสอน และผู้ที่สนับสนุนให้งานอภิบาลและธรรททูตบังเกิดผล อาศัยเราท่านเป็นเครื่องมือ