Skip to content
ฟื้นฟูจิตใจสัตบุรุษวัดลำปาง

คุณ สมศักดิ์ สุเมธ  และ ม.สุรเดช ประสาทพร เชิญชวนสัตบุรุษคาทอลิกวัดแม่พระแห่งลูร์ด จ.ลำปาง จำนวนประมาณ 50 คน มาฟื้นฟูจิตใจ วันเสาร์ที่  24 สิงหาคม 2013 ณ บ้านสวนพระหฤทัย ลำปาง

หัวข้อ“ความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก สร้างสรรค์ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง” เริ่มภาวนา 9.00 น. ต่อด้วยหัวข้อความเชื่อคืออะไร  ทำไมต้องฟื้นฟูความเชื่อของตน ในปีแห่งความเชื่อหลังจากรับประทานอาหารเที่ยง ดูวีดีทัศน์สรุปวันเยาวชนโลก ที่ริโอ เด จาไนโร (20 นาที)  Impossible Dream (ผู้หญิงฝันว่า 8 นาที) และสนทนาถึงกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูความเชื่อในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน  จากนั้นไตร่ตรอง  มีช่วงรับศีลอภัยบาป และพิธี มิสซา จึงแยกย้ายกันกลับบ้านประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งบ้านสวนพระหฤทัย เป็นของคณะพระหฤทัยๆแห่งกรุงเทพๆ มีเด็กและเยาวชนหญิงเผ่าต่างๆประมาณ 70 คน