Skip to content

วามสำคัญของการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือเพิ่มทวีขึ้นทุกวัน พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ได้ตระหนักถึงบทบาทของคริสตชนคาทอลิกที่ทำงานในด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่องานแพร่ธรรม และการอภิบาลคริสตชนที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตจังหวัดต่างๆ ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ จึงได้นัดพบปะมัคคุเทศน์คาทอลิกและผู้ทำงานในด้านการท่องเที่ยว ในเช้าวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา

พระคุณเจ้าได้มอบเอกสารของพระศาสนจักรที่กล่าวถึงการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น และศักดิ์ศรีของคน เป็นที่ตั้ง โดยผู้เข้าร่วมทุกคนได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อว่าพระศาสนจักรจะสามารถก้าวทันพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมตัวสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ปีนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเครือข่ายของผู้ที่ทำงานในด้านเดียวกัน จึงได้ตกลงร่วมกันโดยนัดหมายจะพบปะกันอีกปีละ 2 ครั้ง