Skip to content

โอกาสฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.ภูเก็ต

คุณพ่อกฤตภาส จูมจันทร์ คณะสติกมาติน เป็นเจ้าอาวาส วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2013 พ่อได้รับเชิญให้ไปเป็นประธานฉลองวัด และโปรดศีลกำลังแก่เยาวชนและผู้ใหญ่รวม 10 คน จึงถือโอกาสให้คุณพ่อวศิน ฌานอรุณ ซิสเตอร์ลำดวน ศรีเจริญตระกูล และซิสเตอร์ศรีจันทร์ คงสัจจะเสรี เดินทางไปด้วยกัน เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องคาทอลิกชาวปกาเกอะญอที่ทำงานที่นั่น

เราเดินทางไปถึงราวเที่ยงวันเสาร์ คุณแม่วิไลวรรณ ยนต์ปลัดยศ ซิสเตอร์ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์ (โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต) และซิสเตอร์นิตวดา อ่อนเทศ มาต้อนรับพาเยี่ยมสถานที่ต่างๆ และพักที่บ้านนวกคณะสติกมาติน ภายในบริเวณโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต เวลาหกโมงเย็นพบพี่น้องปกาเกอะญอ 16 คน มาสนทนากัน รับศีลอภัยบาป และพิธีมิสซา โดยการประสานงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม 2 คน พาพวกเขามา และรอรับกลับบ้านเวลาเกือบสามทุ่ม ต้องขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ร่วมฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จากนั้นเรามีโอกาสไปชมความงามทิวทิศน์ของภูเก็ต ซิสเตอร์สุมิตรา โจสวรรค์นุสนธ์ ศูนย์อภิบาลสังคม ตะกั่วป่า มาร่วมทีม

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม ถวายมิสซาเช้า 6.30 น. ที่วัดน้อย ของโรงเรียนดาราสมุทร นักเรียนให้การต้อนรับ และมีโอกาสไปเยี่ยมศูนย์พัฒนาผู้หญิงและเด็ก ที่คณะศรีชุมพาบาลดูแล ช่วยเหลือเด็กชาวพม่าจำนวนหนึ่ง และกำลังมีที่พักและที่ทำงานใหม่ โดยอาศัยพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าช่วยเหลือ

เราเดินทางกลับตอนบ่าย มาถึงเชียงใหม่เวลาประมาณสี่โมงเย็น พ่อดีใจที่ปัจจุบันมีสัตบุรุษของเราย้ายถิ่นไปทำงานที่ภูเก็ต ทราบว่าประมาณ 60 คน ส่วนใหญ่มาจากเขตวัดแม่ลาน้อยและเขตวัดแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เราเยี่ยมได้ 16 คน ก็ดีใจแล้ว ขอบคุณการต้อนรับของซิสเตอร์ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์ และคุณแม่วิไลวรรณ ยนต์ปลัดยศ เป็นอย่างยิ่งครับ