เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม  2013 ฝ่ายศาสนาและจริยธรรมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การอบรมฟื้นฟูความเชื่อคริสตชน” ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนคาทอลิก มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 84 คน โดยมีบาดหลวงชูชาติ  ศรีวิชัยรัตน์  และซิสเตอร์เพ็ญศรี  ห่อเร  เป็นผู้ให้การอบรม  ณ ห้องประชุมอัญจลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

Recommended Posts