08

เมื่อ วันที่ 5-13  สิงหาคม 2013 ได้มีพิธีนพวารเตรียมจิตใจให้กับครูและนักเรียน และในวันที่ 14 สิงหาคม  2013
คณะซิสเตอร์  ผู้บริหาร   ครู  นักเรียน และเจ้าหน้าที่  ได้ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ   ฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  ซึ่งเป็นนามของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2013   โดยมีบาดหลวงชูชาติ  ศรีวิชัยรัตน์ มาเป็นประธานในพิธี ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  เชียงใหม่

Recommended Posts