Skip to content

รายงาน จากคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา ว่าเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2013 หน่วยงานอภิบาลเยาวชนชาติพันธุ์ วิทยาลัยแสงธรรม  ได้จัดชุมนุมเยาวชนชาติพันธุ์ครั้งที่ 23

เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อธวัช  สิงห์สา เป็นประธาน  หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีบรรยายในหัวข้อ “การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และผลกระทบต่อพี่น้องชาติพันธุ์” โดยคุณ อัจฉรา  สมแสงสรวง  ผู้อำนวยการแผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.)  และหลังจากนั้นเป็นกิจกรรมการแสดงบนเวที  ต่อด้วยอาหารเที่ยงแล้วจึงมีกิจกรรมสันทนาการ  โดยในช่วงเวลาอาหารเที่ยงพระคุณเจ้า ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พร้อมกับคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจแก่บรรดาเยาวชนด้วย โอกาสนี้ทีมงานขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าแล้วคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อมมา ณ ที่นี้ด้วยครับ สำหรับกิจกรรมชุมนุมเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมเกือบ 400 คน คณะกรรมการและทีมงานขอถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณบรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์และมาเซอร์ ที่อนุญาตให้เยาวชนที่อยู่ในความดูแล เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีเสมอมาพร้อมสนับสนุนกิจกรรมในด้านอื่นๆ ด้วย ขอพระองค์ประทานพระพรแด่ทุกท่านครับ