Skip to content

เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2013 ณ ห้องประชุมบ้านพักอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ ฐานะหัวหน้าแผนกองค์กรฆราวาสในฝ่ายงานอภิบาลได้เป็นประธานการประชุมองค์กรฆราวาส ซึ่งประกอบด้วย คณะเซอร์ร่า คณะพลมารีย์ คณะโฟโคลาเร กลุ่มคูร์ซิลโล กลุ่มวินเซนต์เดอปอล และคณะพระเมตตาจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการรู้จักกัน การประสานงานร่วมมือกัน และการวางแผนกิจกรรมที่สอดรับกันมากขึ้น โดยในเบื้องต้นจะจัดให้มีการอบรมฟื้นฟูจิตใจร่วมกัน โอกาสปีแห่งการประกาศพระวาจา (ค.ศ. 2014) ในปลายปีนี้

เขียนโดย [email protected]