Skip to content

วันเด็กสากล ครั้งแรก

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสได้ประกาศ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2023 สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล ว่าจะฉลองวันเด็กสากลครั้งแรก (World Children’s Day) ที่กรุงโรมในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2024 เด็กๆน่ารัก แต่ในหลายๆประเทศในโลก มีสงคราม ทำให้เด็กๆเสียชีวิต หิวโหย และการแพร่ระบาดใหญ่ไม่นานมานี้ ทำให้พวกเขาเป็นทุกข์ และกังวลถึงอนาคต
.
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2023 ณ หอประชุมเปาโล ที่ 6 พระสันตะปาปาได้พบเด็กหลายพันคน อายุระหว่าง 6-12 ปี ส่วนใหญ่จากอิตาลี พวกเขามีชีวิตชีวา เป็นความหวังของโลกและของพระศาสนจักร ดังนั้นพระสันตะปาปาปรารถนาจะพบเด็กๆ ให้เป็นช่วงเวลาที่พระศาสนาจักรทั้งหมดกระทำสม่ำเสมอ
.
พระสันตะปาปาให้ สมณะกระทรวงเพื่อวัฒนธรรม และการศึกษา รับผิดชอบจัดงานวันเด็กสากลครั้งแรก โดยคุณพ่อ Enzo Fortunato เป็นผู้ประสานงาน การฉลองทั้งระดับพระศาสนจักรสากล ที่กรุงโรม และระดับสังฆมณฑล ให้เป็นความคิดริเริ่มของแต่ละสังฆมณฑล
.
เหตุผลที่พระสันตะปาปาต้องการพบเด็กๆ
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
เพื่อประกาศ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวารสาร แก่เด็กๆ พวกเขามีสิทธิพบกับพระคริสตเจ้า ผู้ทรงทำให้ลูกสาวของไยรัสกลับคืนชีพ และขอให้ผู้ปกครองหาอาหารให้เด็กนั้นกิน (มก:21-43) ทรงปลุกบุตรชายของหญิงม่ายที่เมืองนาอินให้กลับคืนชีพ และส่งมอบเขาให้แก่มารดา (ลก 7:11-17) พระคริสตเจ้าทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนกลางผู้ใหญ่ และสอนเรื่องการเข้าอาณาจักรสวรรค์ (มก 9:33-37) พระองค์ตรัสกับเด็กๆว่า “จงลุกขึ้น….เดินไป” (มก 2:9-12) ” ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด” (มธ 11:28) “บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว” (มธ 9:2) “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต ยน 14:6) พระองค์ตรัสกับเด็กๆด้วย ถึงความจำเป็นต้องผ่านประตูแคบ และแบกไม้กางเขน (มธ 7:13-14; ลก 9:23)
.
พระสันตะปาปาปรารถนาพบเด็กทั้งชายและหญิงเพื่อให้ฟังพระวรสารปลุกใจพวกเขา ตั้งแต่วัยแรกของชีวิต ลักษณะพิเศษของเด็กๆ คือยอมรับสิ่งใหม่ๆ การเกิดเป็นเหตุการณ์สู่ชีวิตใหม่ บุคคลใหม่ และทำให้บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้อง มีบทบาทใหม่ ดังที่มีกล่าวในพระคัมภีร์ “เราทำทุกสิ่งขึ้นใหม่” (วว 21:5)”… เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์ ทรงบังเกิดที่ เบธเลเฮม และเจริญวัยที่นาซาเร็ธ
.
ด้วยเหตุนี้ พระสันตะปาปาได้เลือก หัวข้อของวันเด็กสากลครั้งแรกว่า “เราทำทุกสิ่งขึ้นใหม่” (วว 21:5) เป็นการเชิญให้เป็นเหมือนเด็ก ปฏิบัติเหมือนพวกเขา เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่พระจิตของพระคริสต์เจ้าบันดาลใจทั้งชายหญิงทุกคนในประวัติศาสตร์ และในพระศาสนจักร
.
ดังนั้นพ่อขอให้มีเด็กๆร่วมงานนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งที่กรุงโรม และสังฆมณฑลต่างๆ ทั้งผู้มีสุขภาพดี คนจน และเด็กๆอ่อนแอที่สุด ก็มาร่วมได้

(6 กุมภาพันธ์ 2024 พระคาร์ดินัล โฮเซ่ โตเลนติโน่ สมณมณตรี
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล)