Skip to content

บิชอปอินเดียประชุมเรื่องสิ่งท้าทายของ AI ต่อด้านการเมือง และสังคม

31 มกราคม 2024

บรรดาบิชอปคาทอลิกอินเดีย ประชุมสามัญครั้งที่ 36 ในวันที่ 31 มกราคม 2024 เน้นเรื่องการตอบของพระศาสนจักรต่อสิ่งท้าทายของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในด้านสังคม และการเมือง

สมาชิก 175 ของสภาบิชอปคาทอลิกของอินเดีย (CBCI) ประชุมที่วิทยาลัยเซนต์จอห์นBengaluru

หัวข้อการประชุมมาจากสารของพระสันตะปาฟรานซิส วันสันติสากล 2024 สถานการณ์ด้านสังคม และการเมืองของประเทศ ผลของ ซีนอด (ตุลาคม 2023) ที่โรม ฐานะของรัฐ Manipur ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียที่มีความรุนแรง และสถานะภาพรวมของคริสตชนในอินเดีย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ มีการเลือกประธาน รองประธาน 2 คน และเลขาธิการใหญ่

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)
https://www.licas.news/2024/01/31/indian-bishops-set-to-look-into-sociopolitical-realities-ai-challenges