Skip to content

พี่น้องคริสตชนปากีสถานถูกทรมานถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนา

( LiCAS.news,30 มกราคม 2024)

บราเดอร์คริสตชน 2 คน ชื่อ อาซัม และนาดีม มาชิห์ จาก kharota Syedan ,Sialkot ถูกทรมานหนัก และถูกบังคับให้เปลี่ยนเข้าอิสลาม
.
ผู้เบียดเบียนทั้ง 2 ถูกตำรวจควบคุมตัวแล้ว
.
วันที่ 22 มกราคม 2024 มีรายงานข่าวว่าบราเดอร์ทั้งสองถูกทำร้าย แต่ไม่รายงานว่าสถานที่ใด
บราเดอร์ อาซัม มาชิห์ ให้การว่ากลับใจเปลี่ยนศาสนา ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัย เพราะหากเปิดเผยเรื่องการทรมาน เขาจะถูกฆ่าด้วย
บราเดอร์ทั้งสองได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล Sialkot เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไต่สวน และรับรู้ว่าเป็นเรื่องร้ายแรง
.
ชุมชนคริสตชนท้องถิ่นตกอยู่ในความกลัว แต่ให้บราเดอร์อยู่ในสถานที่ปลอดภัย ขณะรอความยุติธรรม
.
การบังคับให้กลับใจในปากีสถาน เป็นเรื่องของรัฐบาลต้องดูแล เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่อาชญากรรมธรรมดา เกรงว่าจะถูกอิทธิพลแทรก จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในปากีสถาน เพื่อปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อย ไม่ให้มีการบังคับใครเปลี่ยนศาสนา
.
(อธิบายรูป) ชาวคาทอลิกออกจากวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล หลังพิธีมิสซาที่นครลาฮอร์ ปากีสถาน วันที่ 7 มิถุนายน 2020 (รูป AFP)
.
ประเทศปากีสถาน มีประชากร 207.8 ล้านคน ร้อยละ 97 นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 77 เป็นนิกายสุหนี่ และร้อยละ 20 เป็นนิกายชีอะห์) ร้อยละ 2.85 เป็นฮินดู ร้อยละ 1.6 ชาวคริสต์ (คาทอลิก 66%)
มีคาทอลิกประมาณ 1.33 ล้านคน ใน 2 อัครสังฆมณฑล 4 สังฆมณฑล และ 1 เทียบสังฆมณฑล(Apostolic Vicariate)

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล)
https://www.licas.news/2024/01/30/pakistani-christian-brothers-endure-torture-forced-into-islamic-conversion