Skip to content

29 สิงหาคม ระลึกถึงนักบุญยอห์น บัปติสต์ ถูกตัดศีรษะ

(Beheading of St John the Baptist, memorial)

นักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง ได้อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร จนกระทั่งถึงวันที่ท่านเริ่มประกาศสอนเรื่องการกลับใจ เพื่อเตรียมประชาชนให้พร้อมรับเสด็จพระเมสสิยาห์ ผู้ที่หลั่งไหลมาหาท่านถูกท่านร้องขอให้ซื่อสัตย์และจริงใจในการทำตามหน้าที่ของแต่ละคนในโลกนี้อย่างดี และให้มารับพิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดน เพื่อให้สำนึกผิดกลับใจจากบาป ในวันที่พระเยซูเสด็จไปเพื่อขอรับพิธีล้างจากท่านยอห์นนั้น พระบิดาได้ทรงแสดงองค์กับพระบุตรต่อหน้าโลกนี้ว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” (มธ 3 : 17)

นักบุญยอห์นได้มีลูกศิษย์มาติดตามมากมาย และท่านก็สอนพวกเขาให้ดำเนินชีวิตแห่งการภาวนา และจำศีลอดอาหาร ต่อมาเกิดเหตุการณ์หนึ่ง คือท่านยอห์นได้กล่าวตักเตือนตรงๆกับกษัตริย์เฮโรด อันทิปาส (King Herod Antipas) ที่รับนางเฮโรเดียส ซึ่งเป็นภรรยาของฟิลิป (ซึ่งเป็นพระอนุชาต่างมารดาของอันทิปาส) มาเป็นมเหสีของตน – “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับนางมาเป็นมเหสี” (มธ 14 : 4) ด้วยสาเหตุนี้ ท่านจึงถูกจับคุมขังไว้ในคุก นางเฮโรเดียสโกรธท่านยอห์นมาก และจะไม่มีวันยอมให้อภัยจนกว่าจะแก้แค้นให้สาสมได้ และแล้ววันที่นางรอคอยก็มาถึง เมื่อบุตรสาวของเธอที่ชื่อซาโลเมได้ออกมาเต้นรำในวันคล้ายวันประสูติของกษัตริย์เฮโรด เป็นที่พอพระทัยพระองค์และแขกรับเชิญเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงสัญญาและทรงสาบานจะประทานทุกสิ่งที่นางทูลขอ นางจึงทูลขอตามคำแนะนำที่ได้จากมารดาว่า “โปรดประทานศีรษะของยอห์น ผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที่นี่เถิด” กษัตริย์เฮโรดจึงทรงส่งคนไปตัดศีรษะยอห์นในคุก (มธ 14 : 1-12) เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวหนึ่งปีก่อนที่พระเยซูเจ้าเองจะทรงรับพระทรมานของพระองค์ (a year before Jesus’ own Passion)

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)