Skip to content

สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก (ครั้งที่ 52)

การรวมพลังของผู้บริหารการศึกษาคาทอลิก   ไม่สามารถจัดได้ตามปกติ  ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา  การสัมมนาครั้งนี้   จัดโดยนักบวช 6  คณะคือ  คณะพระมหาไถ่  ลาซาล  ทั้งหญิง-ชาย  เยสุอิต  พระกุมารเยซู  และอูร์สุลิน  ระหว่าง 20-23 สิงหาคม  พ.ศ. 2023  ณ  โรงแรมเอเชีย  พัทยา  จึงมีนักบวช  พระสงฆ์พื้นเมือง  และฆราวาส  ไปร่วมสัมมนาจำนวนมาก   ประมาณ 450 คน

หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคตการศึกษาคาทอลิกไทยที่ดีกว่าเดิม”

อาจารย์ชัยณรงค์  มณเฑียรวิเชียรฉาย  ได้เสนอเรื่องแรงบันดาลใจจาก FABC 2022  และ Synod ต่อสภาการศึกษาคาทอลิก  น่าประทับใจมากๆ อาจารย์ สุมิตรา  พงศธร  ได้เป็นผู้กล่าวขอบคุณอาจารย์ชัยณรงค์ ด้วยตนเอง

ผมดีใจในโอกาสดีมากๆเช่นนี้  ภูมิใจในสภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย  ตั้งแต่ ภราดาเซนต์คาเบรียล  มาจนถึงปัจจุบัน  คุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม   อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  นอกจากระบวนการเนื้อหา  สาระ  สอดคล้องกับนโยบาย  “ก้าวไปด้วยกัน” ฟังด้วยหัวใจ รักเมตตา

พ่อยังมีโอกาสพบปะกับบรรดาพี่น้องสงฆ์   นักบวชหญิงชาย  ครูฆราวาส  ครูคำสอน   มีโอกาสพบปะ  อาจารย์มณฑล  ภาคสุวรรณ  ซึ่งเคยเรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  สามพราน  เมื่อเกือบ  50  ปีมาแล้ว  ที่เขาได้เรียนคำสอนเตรียมรับศีลกำลัง

ความสัมพันธ์ระหว่าง  ครู-ศิษย์  นอกจากความรู้  ความรัก  เมตตา  ความเคารพ ให้เกียรติ  แล้วยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วย

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง