Skip to content

วันสากลเพื่อปู่ย่าตายาย และผู้อาวุโส (ครั้งที่ 3)

23 กรกฎาคม 2023

การฉลองวันสากลเพื่อปู่ย่าตายาย  และผู้อาวุโส   เป็นเหตุการณ์ในชีวิตและชุมชนวัดคาทอลิก  ให้มีความหมายใหม่   การดูแลปู่ย่าตายาย  และผู้อาวุโส  มิใช่หน้าที่แห่งความกตัญญู  และความเคารพรักเท่านั้น   แต่เป็นความจำเป็นเพื่อสร้างสังคมมนุษย์   และสร้างความรักฉันพี่น้องมากขึ้น   พระสันตะปาปาฟรังซิส  เชิญชวนเราให้ตระหนักถึงคุณค่าของพวกเขาที่ถ่ายทอดความเชื่อและความหวังแก่เยาวชนรุ่นใหม่  ไม่ใช่ทำปีละครั้ง  แต่ทำแบบถาวร  ให้พวกเขารู้สึกว่า  เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคริสตชน

            การฉลองปีนี้ตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2023  ในหัวข้อ  “พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย” (ลก 1:50)   พระเจ้าทรงเรียกให้ปู่ย่าตายาย  และผู้อาวุโสสานต่อพระเมตตากรุณาอาศัยคำพูด  และชีวิต ว่า พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญา   และทรงรักประชากรของพระองค์เสมอ

แนวทางด้านอภิบาล

การเยี่ยมเยียนผู้อาวุโสที่อยู่คนเดียว

–  จัดให้มีคนไปเยี่ยมผู้อาวุโสในชุมชน  และมอบสารของพระสันตะปาปาแก่พวกเขา  เหมือนพระนางมารีย์เยี่ยมนางเอลีซาเบ็ธ

–  ชวนเยาวชนนำของขวัญ  เช่นดอกไม้  อ่านสาร   และภาวนาด้วยกัน   เพื่อรับพระการุญในโอกาสพิเศษวันนี้

–  การนำเยาวชนไปพบผู้อาวุโส  จะทำให้เกิดมิตรภาพ  ที่แสดงพระเมตตากรุณาของพระเจ้า  แผ่ไปจากรุ่นสู่รุ่น

การเตรียมวันนั้นสำหรับผู้อาวุโส

–  เชิญชวนผู้อาวุโสให้มากที่สุดเท่าที่สามารถ   มาร่วมมิสซาวันอาทิตย์นี้

–  เชิญผู้อาวุโสแบ่งปันข้อคิดจากสารของพระสันตะปาปา แก่ผู้มาร่วมงาน

–  เชิญผู้อาวุโสอ่านบทภาวนาเพื่อมวลชนสำหรับเยาวชนเป็นพิเศษ  ผู้จะไปร่วมงานเยาวชนโลก  ที่เมืองลิสบอน (ประเทศโปรตุเกส 1-6 สิงหาคม 2023 )

การเตรียมกับเยาวชน

–  รวบรวมเยาวชน 2-3 สัปดาห์ก่อนวันที่ 23 กรกฎาคม  ไปเยี่ยมผู้อาวุโสในชุมชน

–  ถ้าเป็นไปได้   ขอให้เยาวชนที่จะไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนโลก  ให้ไปเยี่ยมผู้อาวุโสที่อยู่คนเดียว

พระคุณการุญ   สำหรับผู้อาวุโสที่ร่วมมิสซาวันนี้จะได้รับพระการุญ สำหรับผู้อาวุโสที่สุขภาพไม่ดี  ไม่สามารถไปวัด  สามารถรับพระคุณการุญได้  โดยผ่านทางโทรทัศน์  วิทยุ   เว็บไซต์   และผู้ที่ทำจิตเมตตาด้วยการเยี่ยมผู้อาวุโส ก็ได้รับเช่นกัน

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์

(สรุปจากจดหมายของพระคาร์ดินัล เควิน ฟาร์เรล สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต 15/6/2023)