Skip to content

เปิดเสกวัดใหม่ บ้านแม่หลุ แม่แจ่ม

25 มีนาคม 2023

วัดนักบุญเปโตร บ้านแม่หลุ ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นวัดสาขาของวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป่าฝาง คุณพ่อเอกพล ไชยรา เป็นเจ้าอาวาส ดูแลวัดสาขา 9 แห่ง และอีก 15 หมู่บ้าน

นับเป็นวัดหลังที่สาม ตั้งแต่มีชุมชนคริสตชนที่นี่ ปัจจุบันมี 41 ครอบครัว 185 คน
บิดาของซิสเตอร์ปอลี (ซ.มารีนา) ได้มอบถวายที่ดินให้วัด จึงได้เริ่มเกรดที่ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ชาวบ้าน ในหมู่บ้านทั้งคาทอลิก และชาวพุทธ ช่วยกันสร้างด้วยจิตอาสา คุณพ่อณัฐพงศ์ (ชิ) แดงสวาท เป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง

หัวหน้าคริสตชน เคยเป็นศิษย์เก่าคณะกาปูชินพูดขอบคุณ ด้วยความดีใจ ในนามของชาวบ้าน
มีมาเซอร์คณะเซนต์ปอลฯ 10 คน สามเณรคณะพระมหาไถ่ 8 คน มาร่วมฉลอง และสอนคำสอนค่ายคำสอนฤดูร้อนนี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง