Skip to content

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

'ข้อกำหนดเรื่องการแต่งตั้งศาสนบริกรครูคำสอน'

เนื่องด้วยพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณลิขิตอัตตาณัติ “ศาสนบริกรดั้งเดิม” (Antiquum Ministerium) เรื่องการแต่งตั้งศาสนบริกรครูคำสอน วันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2021 และสมณกระทรวงคารวกิจแด่พระเจ้าและศีลศักดิ์สิทธิ์ ได้ประกาศกฤษฎีกาพิธีแต่งตั้งครูคำสอน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2021 (ระลึกถึงนักบุญฟรังซิสเซเวียร์) คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส ได้แปลจากต้นฉบับภาษาละตินเป็นภาษาไทยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 2021 (วันครูคำสอนไทย)
.
พระสันตะปาปาทรงมีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูพันธกิจของพระศาสนจักรในสังคม ให้มีประจักษ์พยานชีวิตของชุมชนเป็นที่น่าเชื่อถือ และกระตือรือร้น (ดู AM 5)
.
การแต่งตั้งศาสนบริกรครูคำสอน เหมือนกรณีผู้อ่านพระคัมภีร์ และผู้ช่วยพิธีกรรม จึงขึ้นกับสภาประมุขบาทหลวงแต่ละแห่ง ตามความจำเป็นด้านอภิบาล ที่จะกำหนดระยะเวลา เนื้อหา และรูปแบบฆราวาสที่จะสอนเรื่องศาสนาคาทอลิกในโรงเรียนนั้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ
.
– ได้รับใบประกาศนียบัตรจากศูนย์คำสอน
– เด่นในเรื่องข้อคำสอนที่แท้จริง
– มีชีวิตที่ซื่อตรง
.
คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม ได้พิมพ์ “คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย” (พิมพ์ครั้งที่ 4) ค.ศ. 2014 กล่าวถึง ครูคำสอนฆราวาส ในข้อ 141-144 และสมณลิขิตอัตตาณัติ “ศาสนบริกรดั้งเดิม” ข้อ 8 ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของครูคำสอนว่า
.
– เป็นชายและหญิงที่มีความเชื่ออย่างลึกซึ้ง
– มีวุฒิภาวะของมนุษย์
– มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในชีวิตของชุมชนคริสตชน
– สามารถให้การต้อนรับผู้อื่น
– มีความเอื้อเฟื้อ และดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง
– ได้รับการอบรมด้านพระคัมภีร์ เทววิทยาการอภิบาล และวิชาครูอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเป็นผู้สื่อสารความจริงแห่งความเชื่อ
– พวกเขาควรมีประสบการณ์การสอนมาก่อน
– เป็นเพื่อนร่วมงานที่ซื่อสัตย์กับบาทหลวงและสังฆานุกร พร้อมที่จะปฏิบัติศาสนบริการทุกที่
.
บทบาทของบิชอป
บิชอปแต่ละมิสซังต้องพิจารณาความต้องการของชุมชน และไตร่ตรองความสามารถของผู้สมัคร “ทั้งชายและหญิงผู้ได้รับศีลเริ่มต้นชีวิตคริสตชนแล้ว และเขียนคำร้องขอสมัครเป็นครูคำสอนต่อบิชอปของเขตปกครองนั้น”
บิชอป หรือบาทหลวงที่ได้รับมอบหมายจากบิชอป เป็นผู้ประกอบพิธีแต่งตั้งศาสนบริกรครูคำสอน
.
แนวทางปฏิบัติ
1. บาทหลวง หรือ จิตตาภิบาล เชิญชวนครูคำสอนฆราวาสเขียนใบสมัครรับพิธีแต่งตั้ง มอบให้บาทหลวง หรือผู้รับผิดชอบในเขตวัดและโรงเรียน
2. ผู้รับผิดชอบ พิจารณารับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร
3. จัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจแก่ผู้ที่จะรับการแต่งตั้ง 1-2 วัน ตามความเหมาะสม
4. ระยะเวลาการแต่งตั้ง 2-3 ปี และรื้อฟื้นความสมัครใจได้อีก
5. วันแต่งตั้งครูคำสอน อาจเป็นวันครูคำสอนไทย (16 ธันวาคม) หรือ โอกาสชุมนุมครูคำสอนระดับเขต ระดับสังฆมณฑล ระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ
.
“ทุกวันนี้” พระจิตเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้ออกไปพบทุกคนที่กำลังรอคอยที่จะพบกับความงดงาม ความดี และความจริงของความเชื่อคริสตชน เป็นหน้าที่ของผู้อภิบาลที่จะต้องสนับสนุนครูคำสอนในกระบวนการนี้ และเพื่อเสริมสร้างชีวิตของชุมชนคริสตชน โดยยอมรับศาสนบริกรฆราวาสที่มีความสามารถ ให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคม (AM 5 และ EG 102)

บิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

22 มีนาคม ค.ศ. 2023

บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง