Skip to content

ฉลองวัดนักบุญไมเกิล การีกอยส์ เชียงดาว 2023

11 กุมภาพันธ์ 2023

คุณพ่อสิริชัย บุหงาสวรรค์ เจ้าอาวาส และ คุณพ่อพัฒนพงษ์ แซ่ฟรุ้ง ผู้ช่วย ได้จัดฉลองวัด (เลื่อนจาก 14 พฤษภาคม)เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ของโรงเรียนศีลรวี และโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ รับศีลกำลัง 40 คน

สัตบุรุษจาก 15 หมู่บ้าน (วัดสาขา 11 แห่ง) ได้มาร่วมฉลองวัด หลังมิสซารับประทานอาหารร่วมกัน มีการแสดงจากพี่น้องจากหมู่บ้านต่างๆ มีครูของโรงเรียนศีลรวี มาร่วมงาน และมีบริการวัดสายตา ทำแว่นตาฟรีด้วย 100 คน

ชาวบ้านประกอบด้วยพี่น้อง 6 เผ่า แต่งชุดประจำเผ่า หลากสีสวยงาม มีความเชื่อเดียวกัน