Skip to content

เชียงใหม่จัดมิสซาครบรอบ 1 ปี การจากไปของพระคุณเจ้ากิตติคุณ ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2023 เป็นวันครบรอบ 1 ปี การจากไปของพระคุณเจ้ากิตติคุณ ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ โอกาสนี้ สังฆมณฑลเชียงใหม่ จึงจัดให้มีมิสซาโมทนาคุณเป็นพิเศษขึ้นที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ เพื่อถวายมิสซาและภาวนาให้กับท่าน โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน โอกาสนี้มีตัวแทนนักบวชพระสงฆ์ หน่วยงาน องค์กร ต่างๆ เข้าร่วมพิธี และเช่นเดียวกันกับตามเขตวัดต่างๆ ได้จัดให้มีมิสซาระลึกถึงท่านเป็นพิเศษในวันนี้เช่นกัน และก่อนเริ่มพิธีมิสซาได้ฉายวีดีทัศน์ ภาพกิจกรรมที่แต่ละเชตวัดได้จัดให้มีพิธีสวดภาวนาและมิสซาระลึกถึงดวงวิญญาณให้ท่านเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมา พร้อมกันนี้หลังพิธีมิสซา เซอร์อักแนส หลานของพระคุณเจ้าได้เป็นตัวแทนญาติๆ และครอบครัวแจกภาพแม่พระองค์อุปถัมภ์พร้อมกับกางเขน สมอเรือนักบุญเปโตร และรูปหัวใจ เป็นของที่ระลึกในโอกาสนี้ด้วย